Gröna värden ska prägla Barbackaområdet!

För oss socialdemokrater är stadens utveckling en viktig framtidsfråga. Därför är också Barbackaområdet ett område som väcker ett stort intresse bland våra medlemmar, liksom hos många kommuninvånare. Vi vill se staden växa med hållbara förtecken, vi vill bygga en grön och hållbar stad. Några viktiga nyckelvärden är barns och ungas villkor, goda utbildningsmöjligheter och Kristianstads Vattenrike som ett modellområde för hållbar utveckling. Vi socialdemokrater är måna om att nu inte tappa fart i de processer som nu pågår för att utveckla staden. Barnkulturen och Barbacka som mötesplats är ett viktigt fokus framåt. Här finns bra med möjligheter att stärka barnkulturen, både inomhus och utomhus, med det befintliga barnkulturhuset som utgångspunkt. Området skall vara präglat av gröna värden. Vi vill använda vattnet och sträckan längs ån till mervärde för oss som bor här och besökare. Området skall vara tillgängligt med fristående, men samarbetande fastigheter. Vi vill se parkering vid vattentornet och två gångbroförbindelser som gör att ingen ytterligare biltrafik tillförs området.

I januari 2017 fick kommunen ett brev från HKR (Högskolan Kristianstad) gällande förutsättningarna för en flytt av Högskolan till tivolibadstomten. Vår uppfattning är att HKR själv kan göra en bättre bedömning av sina möjligheter och vilja till utveckling än vad kommunen kan göra. Därför måste kommunen behandla frågan seriöst, med målet att skapa mervärde för oss här i Kristianstad och nordöstra Skåne. De utredningar som följt utesluter inte möjligheten att etablera en högskola på området, men konstaterar att badhustomten inte räcker till.

Vår uppfattning är att Barbackaområdet inte skall exploateras bortom all rimlighet, utan skall bebyggas på ett sätt som stärker den gröna strukturen och Tivoliparken. Barbackaområdet skall exploateras smakfullt och rimligt, på ett sätt som tillgängliggör området och stärker Kristianstad. De aktörer som kompletterar kommunens viljeinriktning bäst, skall ges möjligheten. Ingen ytterligare biltrafik skall byggas in, utan området skall knytas ihop med järnvägsstationen och norra delen av centrum via gångbroförbindelser. Gång, cykel och kollektivtrafik ger en bra framtidsinriktning och denna infrastruktur behöver förbättras. Även bilvägnätet behöver tydliggöras och förenklas med självklara in- och utfartsleder som leder till områden för parkering likt Naturumparkeringen och i framtiden även vid vattentornet.
Den enligt oss mest lämpade tomten för större bebyggelse är den så kallade ställverkstomten, längst i norr på Barbackaområdet. Med ytterligare parkeringsmöjligheter vid vattentornet och gångförbindelser till norra Barbackaområdet mot just ställverkstomten är detta ett mycket attraktivt läge.

Kan HKR utvecklas och erbjuda mervärde för kommunens invånare där, är detta en lämplig aktör för att stärka områdets karaktär och möjliggöra ett än bredare stads- och kulturliv för Kristianstad. Kan Högskolan, eller än hellre flera aktörer, kroka arm i detta arbete så finns en framkomlig väg för hela Barbackaområdet.

Anders Tell, Oppositionsråd (S)
Martin Hallingström Skoglund, vice ordf Tekniska nämnden (S)
Fredrik Winberg, vice ordf Byggnadsnämnden (S)