Initiativärende: Elevskyddsombud – en lagstadgad skyldighet

Det är vi politiker som har huvudansvaret för att arbetsmiljölagen följs och vi har nåtts av signaler att så inte längre är fallet. På en av våra kommunala högstadieskolor kände elevrådets styrelse inte till ifall det utsetts några elevskyddsombud och när de undersökte frågan angående utbildning för elevskyddsombud uppgav de att skolledningen svarat att sådana inte längre ges.

Utbildningen för utsedda elevskyddsombud har tidigare samordnats i Kristianstads kommun och erbjudits i en variant anpassad för grundskoleelever och en annan för gymnasieelever. Denna samordning har nu upphört och ansvaret för att elevskyddsombud utses, utbildas och ges inflytande ligger nu enligt lag på varje enskild rektor.

Elevskyddsombud är en lagstadgad rättighet. Eleverna har alltså enligt lag rätt att medverka i skolans arbetsmiljöarbete från om med årskurs 7 i grundskolan och i gymnasieskolan. Elevskyddsombud ska utses av eleverna och representerar alla skolans elever.

På arbetsmiljöverkets hemsida står att läsa:

“Som elevskyddsombud har du rätt att få utbildning för att klara ditt uppdrag. Utbildningen ska du få i början av din mandatperiod och den ska ge dig grundläggande kunskaper om arbetsmiljöarbete och de regler som finns på arbetsmiljöområdet. Rektorn ska se till att eleverna får denna utbildning när de tillträder som elevskyddsombud.”

Där står också:

“Som elevskyddsombud ska du

  • vara med på skyddsronder
  • delta i planering av ombyggnad av skolan
  • delta när Arbetsmiljöverket kommer på inspektion.

Du ska bevaka att skolan utför skyddsronder både för den fysiska och psykiska miljön. Du hittar bra checklistor för skyddsronder som du kan använda dig av på Prevents webbplats.”

Källa: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbetsgivarens-ansvar-for-arbetsmiljon/arbetsmiljoansvar-i-skolan/

Socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden föreslår:

  • Att Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att kvalitetssäkra skyldigheten att följa arbetsmiljölagen avseende elevskyddsombud

Ulrika Tollgren (s) vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden