Beslut: Gör om och gör rätt gällande Ibn Rushd!

När någon förening har problem så är det brukligt att de får en chans att försvara sig.
FÖRENINGSBIDRAG:  Första mötet för året den 4 februari med kultur- och fritidsnämnden, blev en märklig historia. SD har begärt en utredning, ”Hantering av bidrag till studieförbundet Ibn Rushd”.
Förvaltningen ger en tydlig redovisning av ärendet och föreslår nämnden att avslå SD:s yrkande, då de uppfyller de regler om kommunala bidrag till studieförbundens lokala organisationer i Kristianstad kommun som nämnden beslutade 2014. SD:s yrkande att bidrag inte ska utbetalas från och med år 2021 till Ibn Rushd.

Nu händer det märkliga att Alliansen går in med ett eget yrkande som är så snarlikt SD:s yrkande så att SD accepterar Alliansens yrkande. SD gör en protokollsanteckning om fördelning av Ibn Rushd pengar till de andra studie­förbunden!? Alla pengar som ges till Studieförbunden fördelas enligt regler som tagits av nämnden oavsett hur många studieförbund det finns. Så varför lägga en sån anteckning?Ordförande i nämnden Lena Ohlsson (M) redogör för Alliansens förslag och läser upp om cirklar, föreläsningar med mera som Ibn Rushd har sysslat med i Kristianstad. Denna handling har inte nämndens ledamöter tillgång till. Där skulle en klok ordförande ha återremitterat ärendet då nämnden inte har alla handlingar i ärendet.

Kultur- och fritidsnämndens största uppgift är att hjälpa och inte stjälpa våra föreningar. När någon förening har problem så är det brukligt att de får en chans att försvara sig och vår förvaltning tillsammans med nämnden brukar ha lösningar.
Ett av Alliansen yrkande är att: Ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att förändra gällande bidragsbestämmelser!?
Man behöver inte ändra något, man behöver prata med föreningen om de gör fel. Ibn Rushd har följt gällande regelverk i alla år de fått bidrag. Och Folkbildningsrådet, som beviljar statliga stöd till studieförbunden har inte strukit Ibn Rushd från sin lista. Det är det som också alltid varit vägledande för när kommunen beviljar stöd till ett studieförbund. Men Alliansen har ­tydligen glömt att i ett demokratiskt samhälle skall man höras först innan man döms?
Socialdemokratiska gruppen yrkade avslag på Alliansens förslag och reserverade sig mot beslutet. En av Alliansens besluts­punkter som är (kopierad?) av SD:s förslag är att: ”Beslutet gäller tills dess kultur- och fritidsnämnden finner anledning att ompröva sitt ställnings­tagande”.
Vi väntar på att nämnden omprövar sitt nya ­beslut. Gör om och gör rätt!
Leif Sivtoft för S-gruppen i kultur- och fritidsnämnden