Arbetet med Agenda 2030 går för långsamt!

Svar till tio föreningar om arbetet med Agenda 2030 (Kristianstadsbladet, 2021-02-01)

Tio föreningar som är engagerade i frågor om hållbar utveckling och Agenda 2030 efterlyser handling av det politiska styret i Kristianstad. Det gör vi också!Den 13 mars 2018 bifölls ett medborgarförslag om att kommunen ska arbeta aktivt med de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det började bra med en utbildning om Agenda 2030 för chefer och medarbetare, som hölls av FN- föreningen. Men under den här mandatperioden har det tagit stopp. I december 2019 lämnade vi socialdemokrater in en motion i frågan för att få lite fart på arbetet. Vi ville se en ökad samordning av Agenda 2030- arbetet och att det skulle inrättas en politisk styrgrupp för Agenda 2030. I december 2020 beslutades så i Kommunstyrelsen om en bättre samordning av arbetet med 2030 och att det övergripande ansvaret läggs hos kommunen centralt. Det är bra så långt, om än det tagit alldeles för lång tid.

Vår uppfattning är att beslutet som nu tagits är ofullständigt. Alliansstyret vill inte tillsätta en särskild politisk styrgrupp för Agenda 2030- arbetet. Vår uppfattning är att det behövs en sådan styrgrupp för att hjälpa kommunledning, nämnder och förvaltningar att hålla fullt fokus på hållbarhetsfrågorna. Den tidigare Agenda 21- gruppen har nu upphört och det var också via den som nätverk byggdes och kontakter med många föreningar upprätthölls. Det är en roll som en styrgrupp för Agenda 2030 kan bygga vidare på, men som nu alltså inte blir av. Det förefaller som om Alliansstyret inte heller vill förlänga certifieringen för Kristianstad som en Fairtrade city, som också var en del av Agenda 21. Det vore enligt vår uppfattning också bra om det nystartade Klimatrådet kunde knytas till en bredare styrgrupp för Agenda 2030, för att bidra med sina föreningars kunnande och engagemang i hållbarhetsfrågorna till hela kommunen.

Vi vill gärna också ha svar på de konkreta frågor som föreningarna ställer. Som exempel kan vi nämna just cykelfrågorna, där satsningar utlovats. I årets budget ströks 7 miljoner kronor ur anslaget för att bygga ut cykelvägar.

Så visst, vi håller med. Det är dags för verkstad nu! Hållbarhetsarbetet kan inte vänta.

Anders Tell, Oppositionsråd (S)

Helen Persson, Vice ordförande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tidigare ordförande i ledningsgruppen för Agenda 21