Socialdemokraternas ”Budgetförslag 2021” för Kultur och fritidsnämnden

Socialdemokraterna motsätter sig de besparingar som förvaltningen föreslår med anledning av de stora konsekvenser de får. Besparingen på 850 000 gällande Musik i syds Utvecklingscentrum för barn och unga kommer slå hårt då deras totala bidrag på 1 mkr inte lämnar mycket över att jobba med. Här drabbas barn och unga direkt. Nedläggning av bibliotek motiveras bl.a. med antalet bibliotek som finns i Malmö är för oss ett bevis på att det är personalgruppen som behöver ökas och filialerna behöver utredas för Meröppet för att utveckla istället för att avveckla.

Studieförbundens besparing på 775 000 kr innebär att det påverkar prioriteringar av kvarvarande resurser och begränsa möjligheten att erbjuda folkbildning studier och kultur för Kristianstads invånare. Det gynnar ingen allra minst de med svagast ekonomi och de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det kan minska integrationen och lärandet av svenska språket för de som deltar i studieförbundens asyl- och språkundervisning.

Att minska bidragsmöjligheterna för föreningarna är ett slag mot en redan ansträngd verksamhet vars del spelar stor roll för samhällsapparaten och det förebyggande arbetet som vi tjänar på i det långa loppet.

Vår bedömning är att dessa förhållandevis små neddragningar i kronor räknat, sett till hela kommunens nettobudget på 5,1 miljarder kronor, gör en oproportionellt stor skada på viktiga verksamheter. Neddragningen om 2,8 mkr bör därför återtas. Utöver det bör en satsning på Meröppna bibliotek inledas.

Därför yrkar den socialdemokratiska gruppen

1. Förslag till beslut i enlighet med Socialdemokraternas förslag under förutsättning att tilläggsanslag beviljas.

2. Skicka en hemställan om tilläggsanslag från kommunstyrelsen på 3 mkr för att förhindra nedskärningar av kultur och fritidsförvaltningens verksamhet. 2.8 mkr för att förhindra de direkta besparingar samt 200.000 kr för att utreda möjligheterna för filialbiblioteken att införa Meröppet.

Den socialdemokratiska gruppen i Kultur- och Fritidsnämnden i Kristianstad