Välfärden först!

Idag beslutar Kommunfullmäktige i Kristianstad om nästa års budget. Det är i en situation som ingen av oss kunde förutspå när budgetplaneringen för 2021 inleddes runt förra årsskiftet.
Den världsomspännande pandemin har förändrat förutsättningarna i grunden för världens länder. Dess konsekvenser går ännu inte att överblicka.

I Kristianstad som på andra platser ägnar vi nu all kraft åt att dämpa de negativa effekterna av pandemin. Kommun och näringsliv kraftsamlar för att motverka de negativa konsekvenserna av till exempel arbetslöshet och utsatthet på andra sätt. Stora utbildningssatsningar genomförs. Här spelar inte minst Högskolan Kristianstad en viktig roll. Hela civilsamhället med föreningar och enskilda gör stora insatser för barn och unga. För kommunens del är det viktigt att särskilt värna välfärdsområdena, men också hålla uppe nivån på bygginvesteringar eftersom det är ett kraftfullt verktyg för att hålla sysselsättningen uppe.

Nu måste välfärden komma först – Vi säger Nej till de omfattande besparingar som nu föreslås! Mer än 60 miljoner ska dras bort i det borgerliga styrets budget, varav närmare 50 från skolan och omsorgen. Det är uppenbart att vi socialdemokrater och det borgerliga styret ser helt olika på hur vi ska ta oss an nästa års utmaningar. För vår del är det självklart att nu använda oss av de statliga statsbidragen, sammanlagt 168 miljoner kronor, på ett offensivt sätt. Vi ska använda det till välfärdens områden. Just nu måste vi göra allt vi kan för att hålla kvaliteten i vård, skola och omsorg uppe!

Vi vill rusta äldreomsorgen stark långsiktigt, och inte nedrusta genom besparingar. Regeringens riktade statsbidrag på 38 miljoner är ett välkommet och välbehövligt tillskott för att stärka äldreomsorgen. Det rimmar väldigt illa med att samtidigt ta bort 21 miljoner från omsorgen, som Alliansstyret nu gör. Vår budget innebär att de äldre ska känna sig trygga med att det finns en plats i äldreboendet den dagen behov uppstår.

Just nu när vi är överens om hur mycket förebyggande arbete och skolan betyder för barn och unga föreslår styret neddragningar på elevhälsan i skolan, minskad skolpeng och kraftiga neddragningar och högre avgifter i den kommunala musikskolan. När vi pratar om ökad trygghet får ju sådana här åtgärder en direkt motsatt effekt.

Inom kulturen hotas nu Utvecklingscentrum för barn och unga, som kommunen framgångsrikt har bedrivit tillsammans med Musik i Syd, i Kristianstad. En neddragning av anslaget från Kultur- och fritidsnämndens sida riskerar utvecklingscentrums roll i Kristianstad. Det är en nationellt erkänd och mycket framgångsrik verksamhet där barn och unga får bekanta sig med musik på olika sätt. Det torde finnas andra skånska kommuner som gärna tar sig an ett sådant uppdrag. Det vore en förlust för barn och unga i Kristianstad.

Den S-ledda regeringen har, tillsammans med samarbetspartierna Centern och Liberalerna nu gett oss goda förutsättningar att hantera krisen. Låt oss nu använda oss av det på ett klokt sätt.

Nu måste välfärden komma först!

Anders Tell, Oppositionsråd (S)
Katarina Honoré, Kommunstyrelsens arbetsutskott (S)
Dan Berger, Vice ordförande, Personalutskottet (S)
Ulrika Tollgren, Vice ordförande, Barn- och utbildningsnämnden (S)
Kristina Lindbåge, Vice ordförande, Omsorgsnämnden (S)
Sabina Månsson Hultgren, Vice ordförande, Arbete- och välfärdsnämnden (S)
Therese Sturesson, Vice ordförande, Kultur- och Fritidsnämnden (S)
Martin Hallingström Skoglund, Vice ordförande, Teknisk nämnden (S)
Fredrik Winberg, Vice ordförande, Byggnadsnämnden (S)
Helen Persson, Vice ordförande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden (S)
Tommy Nilsson, Vice ordförande, Överförmyndarnämnden (S)