Hela Kristianstad ska leva!

Kristianstads kommun är stor till ytan och berikad med både en central stadskärna och en omfattande landsbygd.

En kommun med ett stort omland har fördelar, men även en del utmaningar. Hela kommunen ska leva och för det krävs ett varierat boendeutbud och en god samhällsservice . Framför allt i våra basorter måste offentlig service såsom förskola/skola, vårdcentral, bibliotek och kollektivtrafik för medborgarna fungera.

Alla människor ska ha rätt till en bostad, det är ett av våra mest grundläggande behov. Det är de unga och människor med låga inkomster och med få kontakter som drabbas när bostadsmarknaden inte kan erbjuda olika sorters boende. Vi måste ha ett varierat utbud av bostäder och vi ser ett stort behov av fler hyresbostäder till rimlig kostnad.

Ett socialt blandat boende är avgörande för att nå en större integration i kommunen. Den generella välfärden är det bästa medlet för det preventiva arbetet för trygghet. Vi ser att i socioekonomiskt utsatta delar av Kristianstad krävs en mer direkt trygghetssatsning. Därför ska vi se till att det finns ett gott samarbete mellan kommun och polisen. Det ska vara tryggt att vistas ute på alla gator i Kristianstads kommun. Stadsplanering av offentlig miljö SKA ta hänsyn till trygghetsaspekter. ABK som bolag och har en central del i det arbetet.

Vi ska se till att taxor för vatten och avlopp blir rimliga så att alla har råd att ansluta sig till kommunens VA nät, vid nybyggnation samt vid inkoppling till redan befintliga byggnader.

Kristianstad ska ta tillbaka positionen som Sveriges bästa klimatkommun med en fortsatt riktning mot framtiden.

Det ska inte skräpas ner i naturen. Därför ska det vara enkelt att besöka återvinningstationerna tex nya Returum. De som skräpar ner
Ska lagföras.

En välfungerande kollektivtrafik krävs som på ett effektivt sätt binder samman de olika orterna i kommunen. Påverkansarbete gentemot Region Skåne är avgörande för att förbättra möjligheterna till kollektivt resande i vår kommun. När vi nu ser att man drar in flera turer på landsbygden. Är det inget vi ska acceptera vi ska fortsätta att protestera. Speciellt nu när Region Skåne får ta del av regeringens hjälp med ekonomin som täcker en hel del underskott på grund av corona. Den neddragning av kollektivtrafiken vi ser nu är inte acceptabel.

Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike är utsett av Unesco i syfte att bevara, utveckla och stödja våra unika kultur och kulturhistoria. Det är viktigt att samtliga våra naturområden sköts och underhålls så att de fortsätter att vara attraktiva för besökare.

Forskare är eniga om att en av framtidens ödesfrågor kommer att vara tillgången på friskt vatten. Grundvattnet i Kristianstads kommun håller hög kvalitet och det måste värnas och skyddas. Aktivt arbete mot vattenkvalitetsföroreningar och brunifiering av vattendrag, sjöar och havsområden är stora utmaningar och som kräver en hel del åtgärder.

Många arbetstillfällen kan skapas i kommunen genom att stötta turism och besöksnäringen. Kopplingen till rekreation, fiske och friluftsliv ger en bredd i den ekonomiska basen i många befintliga landsbygdsföreningar.
Regeringen satsar stora summor på att landsbygdskommuner som får stöd till att bevara och hindra nedläggning av service på landet. I livsmedelsbutiken på landsbygden finns ofta utlämning av mediciner, post och andra kommersiella varor och det kan göra att byn blir mer attraktiv att leva och bo i. Fiber till alla gör att företag och kommuninvånare kan delta, leva och bo på landsbygden.
Företagare som vill etablera sig i kommunen för dem är det viktigt att det finns verksamhetsmark att erbjuda. Därför är det viktigt att kommunen har god framförhållning så det finns tillgänglig mark att bygga på.

Företagen SKA kunna känna sig trygga med att de får hjälp med kompetensförsörjning till lediga tjänster och att yrkesskolorna kan utbilda arbetskraft. Samarbetet mellan företag och yrkesgymnasiet ska stärkas genom ett nära samarbete genom ett väl fungerande yrkesråd på gymnasieskolorna.

Kulturen ska nå alla i kommunen unga som gamla oavsett var man bor eller har för bakgrund. Kulturen är en plats för möten. I möten lär man känna varandra och får lära sig pröva på nya saker. Det skapar kreativitet och nyfikenhet. Stödet till det ideella föreningslivet SKA öka. Fritiden för barn och unga är viktig och det är en satsning för framtiden. Där skapar vi trygga vuxna. Föreningslivet har en stor del i det sociala samhället.
Socialdemokraterna lägger i sin budget 500 000 kr till landsbygdsfonden för att stärka och visa att vi menar allvar med att stötta ideella krafter såsom bland annat byalag och föreningar som ofta drivs ideellt och det i hela kommunen.

Anförande vid Kristianstads kommuns budgetfullmäktige 201110 av Katarina Honoré (S) Kommunstyrelsens AU samt vice ordförande i Landsbygdsrådet.