Budget 2021: Sabina Månsson Hultgren vice ordf Arbete och Välfärd

Anförande budgetfullmäktige 2020-11-10

Ja då var vi här redan i november och 2021 står runt hörnet. Aldrig trodde jag ett år kunde gå så fort och samtidigt så sakta som 2020 har gjort. 2020 detta år då pandemin slog klorna i oss alla. Året som mest har bestått utav att vi alla ska förstå hur viruset fungerar och sen har vi avbokat, ombokat och ställt om. Flexibilitet har varit ett nyckelord 2020 och med det sagt vill jag börja med att tacka alla som är anställda inom arbete och välfärdsförvaltningen, jag vill tacka dem för deras fantastiska arbete, deras flexibilitet och deras engagemang för att vi ska klara av detta året så bra som det går. Det har inte alltid varit roligt men vi hoppas att kunna ta igen det i framtiden, därför får vi försöka hålla i och hålla ut tillsammans. Även ett stort tack till alla andra anställda inom kommunens olika verksamheter.

Annat som inte är så roligt just nu är de nedskärningar som Alliansstyret nu går fram med. Dessa nedskärningar kommer att påverka nämnder och förvaltningar oavsett om de vill eller ej. När det gäller förslagen inom arbete och välfärd så kanske det inte ser då jobbigt ut med att minska rambudgeten med 5,9 miljoner, det kan handla om någon eller några tjänster inom olika verksamhetsområden. Men procenten är lika stor som i barn och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Så det är verkligen ingenting att bagatellisera. För de som redan jobbar hårt kommer att få jobba ännu hårdare och de som redan är stressade blir mer stressade, vilket är oacceptabelt

Jag ska peka på några områden som berör Arbete och välfärd i vårt Socialdemokratiska budgetförslag. Det vi alltid måste förhålla oss till är lagen och vi måste alltid genomföra de lagstadgade insatser och åtgärder som vi är ålagda. Det ska vi absolut fortsätta att göra. Men allt som är viktigt är inte alltid lagstadgat men vi gör det i alla fall för att vi vet att det gör gott, vi vet att det gör skillnad och vi vet att det är viktigt.

Det kan exempelvis vara det arbetet som rör våld i nära relationer, framförallt mäns våld mot kvinnor. Vi måste fortsätta att arbeta förebyggande och utbilda i dessa frågor för att öka medvetenhet och för att kunna förhindra att det sker, men när det sker i det akuta stadiet måste vi också stå starka och redo att hjälpa och skydda. handlingsberedskapen måste vara fortsatt hög när barn och kvinnor far illa. Vi måste kunna hålla båda bollarna i luften. För även om vi inte just nu kan se ökningar pga Covid-19 så betyder inte det att inte kommer att ske. Även här.

Vi Socialdemokrater kommer aldrig att acceptera våld i nära relationer eller mäns våld mot kvinnor.

Arbete och välfärdsnämnden har som mål att Kristianstads kommun ska ha en självförsörjande befolkning och vi socialdemokrater vill att det ska vara en trygghet att ha ett arbete att gå till, att få ställa klockan på morgonen, att få viktiga erfarenheter och få utvecklas. När människor får tillgång till detta genom exempelvis arbetsmarknadspolitiska åtgärder ger det både mänskliga och samhälliga vinster. Därför har vi alltid sagt alla som kan arbeta ska arbeta och därför finns det all anledning att hålla en fortsatt hög nivå på arbetsmarknadsanställningar eftersom vi vet att det ger resultat. Vilket även alliansen har insett och har föreslagit att 10 miljoner kronor ska riktas till att minska försörjningsstödet, då anser vi att arbete är rätt väg att gå. Det ska vara en trygghet för människor att veta hur mycket pengar de har i sin plånbok även nästa månad.

Barn och unga, vår framtid, dem måste vi ta hand om. Det ultimata är när barn växer upp i kärleksfulla hem där vuxna bryr sig om dem, de får gå i skolan och lära sig massa saker, de hittar vänner som de kan ha roligt tillsammans med och de växer upp och bli trygga vuxna som står på egna ben. Tyvärr är det inte så för alla barn, där finns barn som inte har trygga vuxna omkring sig och då måste vi vara där för att stötta och stärka dem. Det gör vi på många olika sätt exempelvis genom förebyggande arbete i skolorna, genom fältarna, genom aktiv sommar men också genom att exempelvis hålla en hög ambitionsnivå när det gäller feriearbete.

De så kallade Delmosmedlen kommer att finnas tillgängliga även under 2021. En väsentlig del av dem bör användas till arbetsfrämjande åtgärder, inte minst till feriearbeten för unga och andra åtgärder som motverkar segregation, men vi föreslår även att delmosmedlen används till Urbana hembygdsgården som är en viktig mötesplats för föreningar och volontärer.  Även om allt detta inte är lagstadgad verksamhet så vet vi att det gör skillnad.
Att genomföra dessa nedskärningar som alliansen föreslår kommer att få negativa konsekvenser.

Därför anser vi Socialdemokrater att Nu måste välfärden komma först – Vi säger Nej till de omfattande besparingar som nu föreslås för det gör skillnad, det gör skillnad

Med den bakgrunden yrkar jag bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

Sabina Månsson Hultgren (s), vice ordf i Arbete och välfärdsnämnden