Satsa på de unga!

Det torde vara uppenbart för alla att de unga är vår framtid. För de flesta unga går resan genom livet bra. Med trygga hemförhållanden, en bra skola och en meningsfull fritid rustas merparten av vår unga för ett gott vuxenliv. Men det här gäller inte för riktigt alla. Några riskerar att trilla utanför och får inte riktigt de där goda förutsättningarna för ett rikt och självständigt liv som vi alla önskar. Just nu handlar samhällsdebatten väldigt mycket om att motverka att unga hamnar fel; i missbruk och/eller kriminalitet. Med polisiära åtgärder ska samhället ta itu med grov brottslighet, men när det gäller unga är det förebyggande arbetet allra viktigast. I stort sett alla aktörer i samhället säger det. Inte minst polisen är mycket tydlig med att det är det förebyggande arbetet som måste stärkas.

I flerpartiöverenskommelsen ”Ett handslag för tryggheten i Kristianstads kommun”, pekas riktningen ut. Nu är det dags att sätta kraft bakom orden. I åtgärdslistan pekas bland annat på ökade insatser mot ungas fritid ut och att fånga upp unga som riskerar att hamna i kriminalitet, med arbete och studier. Vi kan aldrig acceptera att ungas liv slösas bort! Det vi föreslår är inte det vi brukar kalla ”raketforskning”. Vi har goda kunskaper om vad för sorts åtgärder som gör nytta. Vi vet det därför att när vi till exempel ordnar bra sommaraktiviteter blir det också lugnare i bostadsområden, på gator och torg. Föräldraansvaret är grundläggande och föräldrar som kan behöva stöd i sitt föräldraskap ska få det. Den gångna sommarens aktiviteter har gett mycket positiva effekter. Det är nödvändigt att fortsätta de här satsningarna! Vi behöver därför öka insatserna kommande år. Det betalar sig, framför allt för att det stärker ungas positiva livschanser.

Vi föreslår i kommunens budget för nästa år att ett förvaltningsövergripande forum, som ett komplement till det lokala brottsförebyggande rådet, inrättas som tar ett helhetsgrepp om åtgärder på fritiden, helger och lov. Det kan till exempel handla om föreningsstöd, feriearbeten och sommarskolor. För det här viktiga förebyggande arbetet vill vi avsätta ytterligare 15 miljoner kronor nästa år.

Att arbeta förbyggande ska vi inte göra i tillfälliga projekt. Det är i högsta grad ett långsiktigt arbete. Vi föreslår också  att Kristianstad ansluter sig till metoden CTC (Communities that care), som innebär ett långsiktigt förebyggande arbete med unga, som hela tiden följs och utvärderas av forskare. I Sverige arbetar nu Malmö med metoden vilket innebär att det finns erfarenheter på nära håll att ta del av.

Vi kan tillsammans; kommun, företag, föreningar, polis, engagerade kommuninvånare och inte minst föräldrar göra verklig skillnad för det uppväxande släktet. Låt oss sätta ordentlig kraft bakom orden!

Anders Tell, Oppositionsråd (S)

Katarina Honoré, Kommunstyrelsens arbetsutskott (S)