Kommunala budgeten 2021

Behoven och efterfrågan på kvalitet i välfärden är stora. De särskilda utmaningar vi står inför nu och kommande år är att ge hög kvalitet i förskolor och skolor för ett ökande antal barn och elever. Stora ansträngningar måste göras för att stärka likvärdigheten i skolan. Allt fler av oss är äldre och antalet äldre än 80 år kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Det är också i de åldrarna behoven av vård och omsorg ökar mest.

Klicka här för att se vårt budgetförslag för Kristianstads kommun 2021

Kommunala budgeten 2021

Socialdemokraternas förslag till budget för 2021     Kommunfullmäktige 2020-11-10

VÄLFÄRDEN FÖRST!

Situationen just nu
I beslutet om planeringsförutsättningar för 2021, 2020-06-17, beslutade Kommunstyrelsen samtidigt att ge ett uppdrag om sparbeting om 1,25 % för Omsorgsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Arbete- och välfärdsnämnden. Övriga nämnder ska dra ner med 2 %.

Vårt förslag till planeringsförutsättningar innebar att ett antal prioriteringar lyftes fram, främst inom välfärdsområdena, och med dem ett uppdrag till Kommundirektören att med den utgångspunkten ta fram ett förslag till budget för 2021. Det är alltid viktigt att också se över möjligheter till effektiviseringar, vi har därför lagt konkreta förslag om effektiviseringar inom den administrativa överbyggnaden.

Situationen beträffande ekonomi och verksamhet har nu förändrats på ett sätt som ingen kunnat förutspå. Regeringen lade fram förslag till flera ändringsbudgetar i våras med syftet att dämpa följdverkningarna av de omfattande och svåra konsekvenserna av Covid 19. Den världsomspännande pandemin har förändrat förutsättningarna i grunden för världens länder. Dess konsekvenser går inte ännu att överblicka. I Kristianstad som på andra platser ägnas nu all kraft åt att dämpa de negativa effekterna av pandemin. För innevarande år är förhoppningen att ökade statsbidrag ska väga upp minskande skatteintäkter. Därutöver tillkommer på en rad områden ökade utgifter. Under våren tillfördes genom riksdagsbeslut ytterligare 72 mkr i generella statsbidrag till kommunen och en riktad satsning på ett Äldreomsorgslyft om 15 mkr. I höstens budget har Riksdagen beslutat om ytterligare 58 mkr i generellt statsbidrag, ytterligare 38 mkr riktade till äldreomsorgens samt en förstärkning av Äldreomsorgslyftet med ytterligare 15 mkr. Den S-ledda regeringen har, tillsammans med samarbetspartierna Centern och Liberalerna, tagit kommunernas situation på största allvar, något som underlättar arbetet med att ta fram en budget för kommunen för 2021.

Kommuner, näringsliv och utbildningsanordnare behöver nu kraftsamla för att motverka de negativa konsekvenserna av till exempel arbetslöshet och utsatthet på andra sätt. Här spelar vår kommun, det lokala näringslivet, Högskolan Kristianstad och Krinova viktiga roller. Hela civilsamhället med föreningar och enskilda gör stora insatser för barn och unga. Insatser är särskilt viktiga mot unga som annars riskerar arbetslöshet och bristande framtidstro. För kommunens del är det viktigt att särskilt värna välfärdsområdena, men också hålla uppe nivån på bygginvesteringar eftersom det är ett kraftfullt verktyg för sysselsättning.

Genom ett socialdemokratiskt förslag om ett brett politiskt samförstånd med anledning av Covid 19, som alla fullmäktiges partier ställt sig bakom, har ett antal beslut fattats som syftar till att rusta kommunen. Det innehåller bland annat stöd till det lokala näringslivet med bland annat ett innovationsstöd som ska kunna ges av Krinova, stöd till föreningslivet och stöd till arbetsmarknadsåtgärder. Vi har särskilt uppmärksammat konsekvenserna i skolan med anledning av distansundervisningen i gymnasieskolan. Detta behöver ett fortsatt starkt fokus eftersom undervisning på distans delvis kommer att bedrivas i gymnasieskolan Överenskommelsen innehöll givetvis också extraordinära åtgärder inom framför allt äldreomsorgen. När det gäller äldreomsorgen kommer en del extraordinära kostnader att ersättas av staten.

Förutsättningar inför 2021
Mot bakgrund av den diskussion som nu pågår om behovet av förstärkningar inom äldreomsorgen är det omöjligt att genomföra de förslag till besparingar som tagits fram. Den allmänna bilden är att äldreomsorgen måste stärkas och att allt fler ser vikten av ett starkt samhälle som har kraften att stå emot om samhället drabbas av en svår kris. Vårt uppdrag måste därför vara att beskriva hur vi kan stärka den gemensamma välfärden, inte försvaga den. Vår uppfattning är att människor är beredda att betala en förhållandevis hög skatt om samhället levererar en välfärd av god kvalitet. Rustar vi ner välfärden så försvagar vi den vilket leder till ett minskat förtroende från medborgarnas sida. Riksdagens beslut om ett utökat generellt statsbidrag och riktade stöd till äldreomsorgen underlättar påtagligt situationen.

Vi säger nej till de omfattande besparingar som nu föreslås!

Så här vill vi stärka välfärden
Behoven och efterfrågan på kvalitet i välfärden är stora. De särskilda utmaningar vi står inför nu och kommande år är att ge hög kvalitet i förskolor och skolor för ett ökande antal barn och elever. Stora ansträngningar måste göras för att stärka likvärdigheten i skolan. Allt fler av oss är äldre och antalet äldre än 80 år kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Det är också i de åldrarna behoven av vård och omsorg ökar mest.

Att ha det tryggt och bra både under skolåren och på äldre dagar är grundläggande för ett välfärdssamhälle. Det handlar om så mycket mer än att lära sig fakta och sammanhang i skolan eller att få rätt mediciner som äldre. Det handlar i grund och botten om meningsfullhet i livet, att kunna leva ett rikt liv. Till det bidrar naturligtvis såväl fakta i skolan som rätt medicinering i äldreomsorgen, men det behövs något mer.

Välfärdsteknik är inom bland annat äldreomsorgen är ett område som kommer att få en ökande betydelse och som medför många möjligheter att underlätta arbetet för personalen och för användaren genom att öka delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet för de som kan ta del av den. Vi socialdemokrater menar att det som ska driva tekniken framåt är allas möjligheter att använda sig av den, den ska vara en del av den generella välfärden. Vårt mål är tydligt, välfärdstekniken ska verka förebyggande, den ska underlätta i livet och den ska främja hälsa.

Trygghet handlar i högsta grad om att barn kan växa upp i trygga miljöer. När så inte sker ska samhället vara starkt. Våld i nära relationer, framförallt mäns våld mot kvinnor, är ett världshälsoproblem som aldrig kan tolereras och handlingsberedskapen måste vara fortsatt hög när barn och kvinnor far illa. Trygghet handlar även om att arbeta förebyggande på olika plan. Vi behöver fortsätta att upprätthålla en hög och god ambitionsnivå när det gäller förebyggande arbete för att minska exempelvis kriminalitet och psykisk ohälsa. I linje med Handslaget för trygghet har vi socialdemokrater föreslagit att Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska ges i uppdrag att samordna insatser med andra myndigheter, mot verksamheter där det finns misstanke om svarta affärer. En insatsgrupp har nu bildats på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och resurser behöver tillföras för att den gruppen ska kunna verka effektivt.
För oss socialdemokrater innebär våra prioriteringar att områden som kultur, natur, fritid också tillhör väsentliga delar av välfärden. Biosfärområdet Kristianstads vattenrike betyder mycket som modellområde för hållbar utveckling, för både kunskaper och intresse för vår miljö. Det är områden som bidrar till att göra livet rikare, som bidrar till att bygga välstånd.

Transportleder, som gång- och cykelvägar, är viktiga inslag i det som bygger det hållbara Kristianstad. Det finns nu ett stort intresse för att förbättra stråk, både bygga ut och underhålla de vi har. Cykelvägar och gångstråk behövs både för dessas nytta som transportleder, men också för fritid, rekreation och besöksnäring. Kommunen ska vara aktiv när det gäller att söka medel för stadsutveckling ur de statliga anslag som finns.

Våra prioriteringar innebär också att vi behöver göra stora ansträngningar för att människor ska ha ett arbete att gå till. Det ger både mänskliga och samhälleliga vinster. En meningsfull sysselsättning är långt mycket bättre än ett beroende av försörjningsstöd. Det vi brukar sammanfatta som ”arbetsmarknadspolitiska åtgärder” inrymmer en rad olika åtgärder, med bland annat extratjänster, matchningstjänster, studier, praktik, nystartsarbeten och lärlingsutbildningar. Åtgärder som dessa måste också omfatta personer med funktions-variationer, som av olika skäl kan behöva stöd för att få en plats på arbetsmarknaden. Med rätt stöd och rätt åtgärder leder det ofta till vidare studier eller arbete. Flera förvaltningar tar ett stort ansvar för att ta emot personer för arbetsmarknadsåtgärder. Ett stort ansvar tas av tekniska förvaltningen och för att det ska klaras på ett ännu bättre sätt behövs en fast bemanning med arbetsledare/handledare hela året. Vi föreslår att en sådan förstärkning påbörjas 2021. Det behövs eftersom vi har sektorer som lider av svår kompetensbrist, något det berättas om hos de flesta företag vi besöker. En hög aktivitet på de här områdena bidrar också till att minska behovet av försörjningsstöd. I en rapport som redovisades för Kommunstyrelsen 2019-10-23 beskrivs bland annat nyttan med extratjänsterna:
”Satsningen har även medfört stora besparingar på försörjningsstödet. Det utbetalda försörjningsstödet minskade från cirka 2,6 miljoner i månaden för de 400 personer som erbjöds en anställning (vid en nedslagsmätning 4 månader innan anställning) till 290 000 kr 4 månader efter anställningens slut. Uppföljningar som gjorts ett och två år efter anställningens slut visar att utbetalningen av försörjningsstöd förblir på en låg nivå för målgruppen.”
En helt färsk rapport från Arbete- och välfärdsnämnden (2019-09-24) redovisar att försörjningsstödet minskat från 13,8 mkr till 9,6 mkr för ett antal personer som istället fått en arbetsmarknadsanställning. Att på det här ge möjligheter till arbete eller utbildning är således direkt lönsamt, både för individ och kommun.

De så kallade Delmosmedlen kommer att finnas tillgängliga även under 2021. En väsentlig del av dem bör användas till arbetsfrämjande åtgärder, inte minst till feriearbeten för unga och andra åtgärder som motverkar segregation. Här spelar till exempel Urbana hembygdsgården en viktig roll som mötesplats för föreningar och volontärer. Minskade statsbidrag på grund av minskat flyktingmottagande innebär att medel som finansierat Urbana hembygdsgårdens verksamhet faller bort från 2021. Det handlar om 1,7 mkr för dels Urbana hembygdsgården och dels en tjänst som integrationssamordnare, som varit knuten till Urbana hembygdsgården. Medel till Urbana hembygdsgården bör inarbetas i ordinarie budget från 2022. 2021 föreslår vi att 1,7 mkr ur Delmosmedlen reserveras för Urbana hembygdsgården och en befattning som integrationssamordnare. I arbetet mot segregation spelar möjligheten till arbete stor roll. Inom tekniska förvaltningen finns åtskilliga verksamheter som kan bidra till att rusta för arbete. Växthuset i Viby är ett exempel på en sådan verksamhet. Vi återkommer med ytterligare konkreta förslag när vi vet vilka medel som finns tillgängliga för Kristianstads kommun.

På grund av den nuvarande krisen arbetslösheten ökat, något som kommer att ställa ännu högre krav på åtgärder. Folkbildningen och folkhögskolor spelar viktiga roller för att främja delaktighet och kunskap, och därmed även rusta för arbete. IOP (=Idéburet offentligt partnerskap) mellan den idéburna sektorn och kommunen kan var ett sätt att dels stärka samarbetet mellan kommunen och den idéburna sektorn, dels främja sysselsättning och arbete. Furuboda, Stadsmissionen och Folkuniversitet (Koncensus) är exempel på organisationer där IOP kan vara en bra modell för samarbete.

Kommunens näringslivsenhet, det lokala näringslivet, skolans studie- och yrkesväg-ledningsverksamhet och arbete och välfärdsförvaltningens arbetsmarknadsverksamhet behöver samverka mer för att hitta vägar till vidare studier och arbete inom branscher där det råder brist på arbetskraft. Det är nu särskilt viktigt att hålla en god och nära dialog med Arbetsförmedlingen, bland annat genom den överenskommelse som tecknats, för att kunna ta i anspråk de arbetsmarknadspolitiska verktyg som tillhandhålls av staten.

Kristianstad är både stad och land. Visionen för Kristianstad 2030 handlar om just det. Det ska vara gott att leva i hela kommunen. Landsbygdsrådet spelar en viktig roll för att lyfta fram de värden som finns runt om i kommunen. Landsbygdsrådet har också möjligheter att stödja olika lokala initiativ genom Landsbygdfonden. Till den avsätts 200 tkr årligen. Landsbygdsrådet har gjort en framställan om att öka Landsbygdfonden till 500 tkr, för att kunna vara ännu mer aktiv i stödet till goda initiativ. Vi delar den uppfattningen.

Kommunens vision för 2030 handlar i stor utsträckning om en samhällsgemenskap, där vi människor lever våra liv tillsammans. Hur klarar vi det samhällsbygget? I en motion har vi föreslagit att en fullmäktigeberedning inrättas, på temat demokrati och mänskliga rättigheter. Det är hög tid att fatta beslut om det så att den får möjlighet att verka för den resterande tiden av mandatperioden.

Offentliga verksamheter är stora beställare av varor och tjänster. För kommunens del handlar det bland annat om stora investeringar i ny- och ombyggnationer av förskolor och skolor. Stora belopp investeras nu också i VA- verksamheten, med inte minst ett i stort sett nytt centralt reningsverk. Investeringsvolymen är tung och de här investeringarna är viktiga framtidssatsningar för kommunen. I rådande läge är de dessutom viktiga eftersom de genererar många arbetstillfällen. Av det skälet är det särskilt viktigt att hålla uppe nivån på våra investeringar just nu.

En grön och hållbar tillväxt
För kommunens del är det viktigt att vi första hand främjar en grön och hållbar tillväxt, för fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter. Vi ska ha ett klimat och ett förhållningssätt i kommunen som gör det intressant att etablera företag här. Det är mycket positivt att näringslivets aktörer allt mer arbetar med att främja hållbarhet i sina verksamheter. Agenda 2030 är inte bara ord, det blir allt mer av konkret handling. Kommunen ska vara fortsatt med i och aktiv med att utveckla Fairtrade. Kommun, näringsliv, den idéburna sektorn och enskilda har alla viktiga roller i att bygga det långsiktigt hållbara Kristianstad. På EU-nivån görs nu med anledning av krisen stora insatser för att lyfta Europas länder ur den recession som nu är ett faktum. Med lån och bidrag ska nu omfattande insatser genomföras för att bland annat stärka omställningen till ett hållbart samhälle.

Det innovationsdrivna Krinova, med profilområdena mat, miljö och hälsa, är en nyckelaktör för en sund tillväxt i kommunen. Krinova kan ges en aktiv roll i det omstartsarbete som kommer att behövas när pandemins akuta skede är över och omställningen till ett hållbart samhälle stärks.

2010- 2012 genomförde Region Skåne i samarbete med ett stort antal andra aktörer i Skåne den så kallade TITA- studien. (TITA = Tillväxt och Innovation, Tillgänglighet och Attraktivitet). Studiens syfte var att se hur samhällsnyttan kan maximeras som en följd av etableringarna av MAX IV och ESS. För att maximera nyttan i hela Skåne pekades fem strategiska områden ut: Utbildning, forskning, tillgänglighet (kommunikationer), internationell attraktivitet och att stärka regionens konkurrens- och innovationskraft. Det är dags nu att vi i Kristianstads kommun tar de här frågorna på största allvar. Krinova är en lämplig aktör för att knyta ihop vår innovationskraft i nordöstra Skåne med de möjligheter som ESS och MAX IV skapar.

Kristianstad är en mötesplats och en plats för många och stora evenemang. Besöksnäring och turism är väsentliga inslag i vår miljö och tillför stora värden. Många aktörer bidrar till det. Kommunen är involverad på flera sätt; genom en egen organisation för evenemang, genom den orangea staden, Handelsstaden och andra samarbeten. Vi menar att det är dags att utreda förutsättningarna för ett destinationsbolag i kommunen, där samordning och samarbete mellan flera aktörer kan bli effektivare.

Arbetet ska vara en friskfaktor
Den viktigaste resursen som kommunen förfogar över är de anställdas arbete. Det är genom de insatserna som välfärdsuppdragen blir praktisk handling. Kvalitet uppstår i grunden i mötet mellan den anställde och kommuninvånaren. Det är hur det mötet sker och innehållet i det som avgör kvaliteten i välfärden. Avgörande för goda möten med kvalitet i välfärden är att de anställda har verktyg och förutsättningar för att ge goda möten. Det kräver en god arbetsmiljö och en hög grad av delaktighet i arbetes planering och genomförande. Det görs nu stora insatser i arbetet för en god arbetsmiljö. Det finns både medvetenhet och kunskaper hos många medarbetare. Det är bra! Men ännu är det allt för hög sjukfrånvaro. Kommunen måste framgent fortsätta att satsa på goda arbetsmiljöer. Arbetet ska man bli frisk av, inte sjuk! Det här är en avgörande fråga för kommunen som arbetsgivare! I två motioner om det vi kallar Arbetsmiljölöfte pekar vi ut ett antal områden som kommunen behöver ta sig an för att vara en bra och attraktiv arbetsgivare. Det handlar inte minst om kompetensutveckling, lokalt inflytande över arbetsmiljön och vettiga scheman inom vård och omsorg.

Genom det statliga äldreomsorgslyftet på 30 mkr 2021, möjliggörs en omfattande utbildningssatsning inom äldreomsorgen. Det är av största vikt att kommunen nu tar tillvara den här möjligheten och successivt bygger vår äldreomsorg ännu starkare, med väl utbildad personal med fasta anställningar.

Satsa på de unga!
Det torde vara uppenbart för de flesta att de unga är vår framtid. För de flesta unga går resan genom livet bra. Med trygga hemförhållanden, en bra skola och en meningsfull fritid rustas merparten av vår unga för ett gott vuxenliv. Men det här gäller inte för riktigt alla. Några riskerar att trilla utanför och får inte riktigt de där goda förutsättningarna för ett rikt och självständigt liv som vi alla önskar. Just nu handlar samhällsdebatten väldigt mycket om att motverka att unga hamnar fel; i missbruk och/eller kriminalitet. Med polisiära åtgärder ska samhället ta itu med grov brottslighet, men när det gäller unga är det förebyggande arbetet allra viktigast.

I flerpartiöverenskommelsen ”Ett handslag för tryggheten i Kristianstads kommun”, pekas riktningen ut. Nu är det dags att sätta kraft bakom orden. I åtgärdslistan pekas bland annat ökade insatser mot ungas fritid ut och att fånga upp unga som riskerar att hamna i kriminalitet, med arbete och studier. Vi kan aldrig acceptera att ungas liv slösas bort! Det vi föreslår är inte det vi brukar kalla ”raketforskning”. Vi har goda kunskaper om vad för sorts åtgärder som gör nytta. Vi vet det därför att när vi till exempel ordnar bra sommaraktiviteter blir det också lugnare i bostadsområden, på gator och torg. Den gångna sommarens aktiviteter har gett mycket positiva effekter. Det är nödvändigt att fortsätta de här satsningarna! Vi behöver därför öka insatserna kommande år.

 • Vi föreslår att en förvaltningsövergripande forum inrättas som tar ett helhetsgrepp om åtgärder på fritiden, helger och lov. Det kan till exempel handla om föreningsstöd, feriearbeten och sommarskolor.
 • Vi föreslår också att Kristianstad ansluter sig till metoden CTC (Communities that care), som innebär ett långsiktigt förebyggande arbete med unga, som hela tiden följs och utvärderas av forskare. I Sverige arbetar nu Malmö med metoden vilket innebär att det finns erfarenheter på nära håll att ta del av.
 • Vi föreslår att 15 mkr, utöver de medel nämnderna hanterar i sina ordinarie budgetar, avsätts 2021.

Tollarp
I enlighet med den motion med förslag till åtgärder i Tollarp som vi lagt till Kommunfullmäktige, föreslår vi att 500 tkr avsätts till utredningar och projekteringar 2021. Hit hör bland annat förberedelser för att starta arbetet med att ta fram en översiktsplan för Tollarp. Medel för genomförande av till exempel bro över Vramsån får därefter tas upp i investeringsbudgeten för 2022.

Arkelstorp
Den kommunala servicen i basorterna är fundamental för möjligheterna att ge hyggligt lika förutsättningar att bo och verka i hela kommunen. Arkelstorp är vår minsta basort och det innebär att det kanske i ännu högre grad än på övriga basorter behövs en samverkan mellan kommunens verksamheter. På flera andra orter i kommunen har skol- och folkbiblioteken samlokaliserats. Det innebär en bättre tillgänglighet med bättre öppettider på biblioteken. Vi föreslår att en sådan samlokalisering sker även i Arkelstorp och att det samlokaliserade biblioteket förläggs till Spängerskolan i lokaler som det ska vara en god tillgänglighet till. Det ska placeras så att biblioteket får en egen entré, så att besökare kan nå biblioteket utan att gå in via skolans entré. Det bör dessutom innebära att det blir enklare att rekrytera behöriga bibliotekarier.

Fastigheterna där folkbiblioteket är beläget står i stort sett tomma. Det är idag endast biblioteket som finns där. Vi föreslår att området bebyggs med bostäder. Området är centralt beläget och en förutsättning för att basorterna ska vara attraktiva är att det finns bra och tillgängliga bostäder.

Förslag till budget
Inför budget 2021 menar socialdemokraterna, mot den här bakgrunden, att det är ett antal
områden som måste prioriteras i planeringsförutsättningarna.

Det handlar om följande:

 • Säkra och stärka resurserna till utbildning och omsorg.
 • Hålla en hög ambitionsnivå för arbetsmarknadsåtgärder, de leder till utbildning och arbete.
 • Se över hur stödet till föreningslivet kan stärkas.
 • Ta fram underlag för att utveckla barnkulturen.
 • Arbeta för att stärka och utveckla miljö- och klimatarbetet, med Agenda 2030 som utgångspunkt.
 • Fortsatt fokus på arbetsmiljöåtgärder och goda arbetsmiljöer. Åtgärder tas fram under medverkan av arbetsplatserna.
 • Fortsatt arbete med att stärka Krinovas utveckling, för innovationer och grön och hållbar tillväxt. Vi kan stärka Krinovas roll i omstartsarbetet efter pandemins akuta skede.
 • Hålla uppe nivån på strategiska investeringar, med bland annat satsningar på förskolor och skolor. Det bidrar till att motverka den arbetslöshet som befaras på grund av den rådande krisen och dessutom är det billigare att investera i en lågkonjunktur.
 • Utreda förutsättningarna för ett destinationsbolag.

Åtgärder
Några hållpunkter för hur prioriteringarna kan uppnås är följande:

 • En offensiv användning av statsbidrag.
 • Se över den administrativa överbyggnaden för förvaltningarna i rådhuset och Östra kommunhuset, för en ökad samverkan mellan förvaltningarna. Målet ska vara att minska budgeten med 15 mkr på två år, 10 mkr 2021 och ytterligare 5 mkr 2022. Det ska vara ett starkt fokus på digitalisering och service till kommuninvånarna.
 • Värdeöverföring från KKF.
 • Effektivare upphandlingar.

Statsbidrag
Tack vare den S-ledda regeringens goda hushållning har staten under rådande omständigheter goda möjligheter att stödja kommunerna i en mycket svår situation. För Kristianstads kommuns del förstärks de generella statsbidragen med 130 mkr nästa år samt en riktad satsning till äldreomsorgen på 38 mkr. Det bidrar till att kommunen inte behöver genomföra generella sparbeting i skolan och omsorgen, utan kan upprätthålla och till och med utveckla verksamheterna i en mycket svår tid. Det är ett styrkebesked i ett välfärdssamhälle som vårt.

Socialdemokraternas förslag till budget för 2021 och övriga förslag
Kommunfullmäktige föreslås fastställa driftbudgetramar enligt följande:

Förändringar (tillskott) i förhållande till Alliansens förslag till Budget

Barn- och utbildningsnämnden

– Säkra skolpeng och resurser till musikskola             31,7

Omsorgsnämnden

– Äldreomsorg                                                                               21

Arbete- och välfärdsnämnden

– För egenförsörjning och trygghet                                    5

Kultur- och fritidsnämnden

– Kultur och fritid                                                                          3

– Meröppet bibliotek, utredning                                          0,2

Byggnadsnämnden

– Arbetet med detaljplaner                                                     1

Tekniska nämnden

– Underhåll, anläggning                                                             3

– Handledare, arbetsmarknadsåtgärder                         1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

– Medel till insatsgruppen                                                        0,5

Kommunstyrelsen

– Införa Arbetsmiljölöfte                                                           2

– Landsbygdsfonden                                                                    0,3

– Barn och unga                                                                            10

– Tollarp                                                                                              0,5

                                                                                           Summa: 79,2 mkr

Reduktion i förhållande till Alliansens förslag till budget:

Kommunstyrelsen

– Övergripande administration                                         -10

– KS anslag för oförutsett                                                        -4,7

– Telefonitjänster                                                                        – 2

– Effektivare upphandling                                                      – 8

                                                                                           Summa: -24,7 mkr

 • Uppdra åt Kristianstads Kommunföretag AB att under 2020 göra en utdelning om 30 mkr till kommunen.
 • Fastställa det budgeterade resultat till 33,5 mkr.
 • Att fastställa investeringsbudget enligt följande:

Investeringsbudget:

Tekniska nämnden

– Park                                                                                                 + 0,3

– Parkstaden                                                                                 + 1,0

– Kanalstråken                                                                             + 0,6

– Stordiket                                                                                      + 1,0

– Cykelvägsplan                                                                          + 6,9

– Belysning, Hönedalsparken                                             + 0,6

– Underhållsbeläggning                                                         + 3,5

– Eftersatt underhåll, fastigheter                                    + 3,0

                                                                                      Summa: + 16,9 mkr

I övrigt enligt kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget.

• Besluta om följande frågor att utreda under 2021:
 1.  Se över hur föreningsstödet kan stärkas
  Stödet till föreningarna ses över med avseende på aktivitetsstöd, stödet till föreningar med egna anläggningar och små föreningar i hela kommunen.
  Inrätta en funktion på kultur- och fritidsförvaltningen som stödjer föreningar i att söka stöd från andra organisationer, myndigheter, stiftelser mm.
  Socialdemokraterna föreslår att en översyn av föreningsstödet med målet att förbättra det, genomförs enligt ovan.
 2. Ta fram ett konkret förslag till ett Föreningarnas Hus
  Den motion som lagts av Socialdemokraterna och som nu bifallits av kommunfullmäktige innebär att ett förslag till Föreningarnas Hus ska arbetas fram.
  Det arbetet borde ha varit klart i år. Vår uppfattning är att arbetet med ett Föreningarnas Hus måste påbörjas omgående.
  Socialdemokraterna föreslår att arbetet med ett Föreningarnas Hus påbörjas omgående.
 3. Ta fram ett underlag för att utveckla barnkulturen
  Barnkulturen har en stark ställning i vår kommun. Barbacka är vårt fina barnkulturhus, den kommunala musikskolan utbildar många i musicerandets konst, Kulturnyckeln är ett kraftfullt verktyg för kultur i skolan. Kulturinstitutioner som Musik i Syd och Regionmuseet med Konsthallen bedriver en omfattande pedagogisk verksamhet. Nu är det dags att ta nya steg mot en ännu bättre barnkulturverksamhet. Målen ska vara att stärka samarbetet mellan olika kulturaktörer och se över barnkulturens långsiktiga behov av ändamålsenliga lokaler. Barns och ungas läsande måste främjas. Alla barn och unga ska nås av barnkulturens verksamheter.
  Socialdemokraterna föreslår att en utredning tillsätts med målet att stärka barnkulturen enligt ovan.
 4. Tillitsstyrd verksamhet inom omsorgen
  Tätörtsvägens äldreboende är nu klassat som det bästa i Sverige. Boendet inrättades som en självstyrande enhet med ett större mått av självständighet i styrningen av boendet. Driftsformen präglas av tillit till professionen.
  Socialdemokraterna föreslår att det under 2021 utreds möjligheten att utveckla styrmodeller som bygger på Tillitsdelegationens arbete där fokus ska vara samarbete som drivkraft för utveckling.
 5. Trygghetsbostäder
  Det är dags att öka takten i att tillskapa fler trygghetbostäder. Bland annat med anledning av en förstärkt lagstiftning om trygghetsbostäder föreslår Socialdemokraterna föreslår att en utredning genomförs under 2021 om hur vi kan skaffa fler trygghetsbostäder.
 6. Digitalisering och välfärdsteknologi
  Det pågår en omfattande utveckling på det digitala/tekniska området när det gäller hjälpmedel och andra verktyg inom omsorgen. Den utvecklingen ser vi resultat av även i vår kommun. Utvecklingen går snabbt inom välfärdsteknologin med digitalisering och nu också AI.
  Socialdemokraterna föreslår att det under 2021 genomförs en övergripande studie om den pågående utvecklingen inom välfärdsteknologin som även är kopplad till arbetskraftsbehov inom omsorgen.
 7. Äldreboende på Sommarlustområdet.
  Nya bostäder kommer inom en snar framtid byggas på Sommarlustområdet. Detaljplanen kommer även att innehålla möjligheter att bygga både förskola och äldreboende.
  Socialdemokraterna föreslår att det omgående påbörjas en planering för ett äldreboende i kommunal regi, med tillitsbaserad styrning, på Sommarlustområdet.
 8. Stärk Krinovas utveckling för integration och en grön och hållbar tillväxt.
  Krinova spelar en viktig roll i kommunens arbete med att främja innovationer och nytänkande inom profilområdena mat, miljö och hälsa. Vi behöver en tillväxt som är grön och hållbar. MAX IV och ESS kommer att få en stor betydelse för en högteknologisk utveckling i Skåne. Det ska vi dra nytta av även i nordöstra Skåne.
  Socialdemokraterna föreslår att Krinova under 2021 och får i uppdrag att belysa hur näringslivet i vår del av Skåne kan dra nytta av MAX IV och ESS, på vägen mot nya innovationer och ett grönt och hållbart samhälle, samt att anordna några seminarier i frågan.
 9. Destinationsbolag i Kristianstad
  Kristianstad är en mycket bra evenemangskommun, ett uppskattat besöksmål och har en stor sommarturism. Det finns många aktörer som arbetar med att stärka Kristianstad som besöksmål. Ett sätt att ytterligare stärka arbetet med destinationen Kristianstad är att bilda ett destinationsbolag. Kalmar är ett exempel på hur det kan ske och där det också finns en stor uppslutning från det näringsliv som arbetar med destinationen Kalmar.
  Socialdemokraterna föreslår att ett utredningsarbete påbörjas med syftet att bilda ett destinationsbolag i Kristianstad.

• Att i övrigt besluta enligt kommunstyrelsens förslag

I fråga om flerårsplan 2022-2023

• Besluta

– att förstärka satsningen på Arbetsmiljölöftet med 3 mkr 2022 och ytterligare 3 mkr 2023.

– att genomföra ytterligare effektiviseringar i den övergripande administrationen med ytterligare 5 mkr 2022.

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen 2020-10-19

/Anders Tell, Oppositionsråd (S)