Kristianstad – Sveriges bästa cykelkommun!

Kristianstad bjuder in till cykeldagar tillsammans med Bromölla och Sölvesborg. I fyra dagar blir det fokus på cykling med olika aktiviteter. Detta är något vi socialdemokrater vill se en större utökning av att vi som kommun skapar bättre förutsättningar så att vi, återigen, kan bli en attraktiv cykel kommun.

Kristianstad har med sina goda förutsättningar stora möjligheter att bli Sveriges bästa cykelkommun. Själva staden är tämligen platt och cykelnätet är väl utbyggt medan basorterna och byarna med sina natursköna kvaliteter erbjuder goda cykelmöjligheter både för invånare och turister. Trots detta cyklar förhållandevis få människor i vår kommun. Ökad cykling är en förutsättning för att bla minska klimatbelastningen.

Cykelåtgärder är viktiga, inte enbart för att få fler att cykla utan också för att visa att kommunen och andra aktörer ”bryr sig om” cyklisten och vill skapa förutsättningar för god cykelstandard. Exempel på åtgärder är cykelkartor, cykelvägvisning, cykelpumpar utmed högtrafikerade cykelstråk, väderskyddad cykelparkering, goda fastlåsningsmöjligheter, uthyrning av lådcyklar mm. I kombination med ett välfungerande cykelnät ger sådana åtgärder större möjligheter att få fler att cykla

För att få fler medborgare att använda cykeln krävs en kommunal medveten cykelpolitik för att vi ska bli en riktigt framgångsrik cykelkommun. En cykelpolitik som handlar om att vi:

• Sättet vi på ett hållbart sätt transporterar oss, ekonomiskt, socialt och ekologiskt
• Folkhälsa, dvs hur vi genom cykling kan förbättra vår hälsa
• Klimatet, dvs att vi genom att cykla i stället för att köra bil får ner koldioxidutsläppen
• Stadsutveckling, dvs hur vi bygger en hållbar stad och kommun, där vi prioriterar
kollektivtrafik och cykling samt gående framför biltrafik
• Barn- och ungdomspolitik, dvs att främja rörelse hos våra barn och unga, genom att de får möjlighet att cykla till skola och fritidsaktiviteter.

Vi Socialdemokrater har skrivit en motion där vi föreslår följande:

  • Att Kristianstads kommun sätter ett mål att vi 2025 i rankingar gällande cykling, skall bli den främsta cykelkommunen i landet.
  • Att i kommande budgetar avsätta särskilda medel enligt Trafikplanen, både för investeringar i cykelvägar och annan cykelinfrastruktur.
  • Att medel söks från Region Skåne, Klimatklivet, Europeiska Investeringsbanken med flera organ som har medel för hållbarhets- och klimatinvesteringar i syfte att få fler att cykla i vår kommun.

Helen Persson, (S) Vice ordf Miljö och Hälsoskyddsnämnden
Fredrik Winberg, (S) Vice ordf Byggnadsnämnden