Nedskärningar på CSK mitt under pågående pandemi

Vi befinner oss just nu mitt i en pågående pandemi. Den skånska sjukvården har gjort stora insatser för att hejda spridningen och vårdpersonalens insatser har varit viktiga. Men trots att det pågår en pandemi vill den borgerliga regionledningen driva igenom nedskärningar i sjukvården. Vi socialdemokrater är bekymrade över effekterna det får för våra medarbetare och patienter när sjukvården måste spara pengar under en så allvarlig kris. Sjukhusstyrelse Kristianstad har antagit en handlingsplan som bland annat innehåller ospecificerade besparingar på 43 miljoner kronor. Det motsvarar ungefär 70 heltidstjänster.
Vi socialdemokrater har istället krävt att de planerade besparingarna på sjukhuset ska stoppas så att vården istället kan rikta hela sitt fokus mot att hantera den pågående coronapandemin. För att rädda sjukhusets ekonomi vill vi socialdemokrater istället att regionstyrelsen ska betala de extra kostnader som uppstår på grund av pandemin. Skälet till det är enkelt. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har skjutit till omfattande extra resurser till vården i år. Region Skåne får ungefär 2,6 miljarder kronor i extra bidrag för att kunna hantera Coronakrisen, varav den absolut största delen är tänkt att tillfalla sjukvården.

Det borgerliga styret i Region Skåne har tyvärr valt att hålla inne de extra pengarna och inte dela ut dem där de behövs. Istället tvingar de igenom besparingar som riskerar att drabba både patienter och anställda i vården. Vi socialdemokrater kan inte acceptera denna utveckling utan kommer att göra allt vi kan för att förhindra nedskärningarna. Vården bör få ut sina pengar så snart som möjligt för att kunna täcka ökade kostnader till följd av den pågående coronapandemin. Ett annat viktigt skäl till att pengarna behöver komma ut till vården är att många planerade operationer har fått ställas in för att klara av krisen och begränsa smittspridningen på sjukhuset. Det har på det viset arbetats upp en vårdskuld som kommer att behöva betas av för att patienterna inte ska komma i kläm.

Vi anser att de skånska akutsjukhusen är viktiga och måste värnas. Behovet av en god och nära vård har inte minst varit tydligt nu under den pågående coronapandemin. Personalen på sjukhuset som dagligen sliter i coronakrisen förtjänar bättre villkor, inte sämre. De ska inte behöva dras med den ovisshet som nedskärningarna innebär. Vi socialdemokrater vill inte se nedskärningar i den skånska vården.

Marianne Eriksson(S), 2:vice ordf sjukhusstyrelse Kristianstad
Daniel Petersen(S), Ledamot sjukhusstyrelse Kristianstad
Birgitta Larsson Lindelöf(S), Ersättare sjukhusstyrelse Kristianstad
Hans Forsberg(S), Ersättare sjukhusstyrelse Kristianstad