Man ska kunna bo och leva i hela kommunen!

Kristianstads kommun är stor till ytan och berikad med både en central stadskärna och en omfattande landsbygd. Vi är både den lilla storstaden och den stora småstaden. En kommun med ett stort omland har många fördelar, men även en del utmaningar. Hela kommunen ska leva. För det krävs ett varierat boendeutbud och en god samhällsservice. Framför allt i våra basorter måste offentlig service såsom förskola/skola, vårdcentral, folktandvård, bibliotek och kollektivtrafik för medborgarna värnas.

Det ska finnas ett varierat utbud av bostäder för alla – ungdomar, studerande, barnfamiljer, små hushåll och Högskolan Kristianstads behov av studentbostäder ska tillgodoses. För att uppnå detta är det viktigt att vi har en väl fungerande flyttkedja där olika sorters boende frigörs naturligt.

Socialt blandat boende är avgörande för att nå en större integration i kommunen. Den generella välfärden är det bästa medlet för preventiva arbetet mot trygghet. I socioekonomiskt utsatta delar av Kristianstad krävs mer direkta trygghetssatsningar. Därför ska vi se till att det finns ett gott samarbete mellan kommunen och polisen. Det ska vara tryggt att vistas ute på alla gator i Kristianstad. Kommunen har beslutat om riktlinjer för bostadsförsörjning. Det handlar om att garantera markförsörjning, uppmuntra och möjliggöra för olika aktörer att bygga i kommunen. ABK har därmed en central roll. Ett sådant exempel är anpassade boenden för äldre, i närheten av den tidigare bostaden med tillgången till samhällsservicen.

Det faller sig också naturligt att kommunen planerar framtida bebyggelse utifrån tillgänglighet och kollektivtrafiknära lägen för att underlätta ett miljövänligt resande. Det är en utmaning då vi samtidigt måste värna den värdefulla åkermark och de grönområden vi har i vår kommun.

I Kristianstads kommun har vi fantastiska naturområden som måste värnas och utvecklas. Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike är utsett av Unesco i syfte att bevara, utveckla och stödja våra unika natur och kulturhistoriska värden. Det är viktigt att samtliga våra naturområden sköts och underhålls så att de fortsätter att vara attraktiva för besökare.

Maxa kollektivtrafikens användning. Viktigt att kostnaden för att åka kollektivt hålls nere. Annars blir det aldrig attraktivt att ta buss och tåg istället för att ta bilen.

Det är viktigt att säkerställa vattenförsörjningen och att Kristianstads kommun har en långsiktig plan där reningsverk och andra anläggningar moderniseras och förbättras.

Naturturismen står högt på listan för Kristianstad kommun. Vår långa kust erbjuder unika miljöer för rekreation och natur- och kulturmiljöer av hög kvalitet. Många arbetstillfällen kan skapas i kommunen genom att stötta turism och besöksnäringen. Kopplingen till rekreation, fiske och friluftsliv ger en bredd i den ekonomiska basen i många befintliga landskapsföreningar. I det skånska landsbygdsprogrammet finns några bra förslag till turistnäringen. Det stora utbudet av vandringsleder och ridvägar gör att kommunen kan sticka ut och locka besökare samtidigt som Naturum och Vattenriket varje år ökar sitt besöksantal.
S-Regeringen satsar stora summor på att landsbygdskommuner som får stöd att bevara och hindra nedläggningar av service på landet. I livsmedelsbutiken på landsbygden finns ofta utlämning av mediciner, post och andra kommersiella varor och kan göra att byn blir mer attraktiv att leva och bo i och det blir lättare att bedriva näringsverksamhet.
Äldreboenden ska finnas i alla basorter så att vi kan få generationsväxling när det gäller bostäder även på landsbygden. När dagen kommer och jag vill byta min villa mot en lägenhet ska jag inte behöva flytta till centrum.
Fritiden för barn och unga är viktig och det är en satsning för framtiden. Där skapar vi trygga vuxna. Föreningslivet har en stor del i det sociala samhället och får hela kommunen att leva.

Katarina Honoré (s), Vice ordförande landsbygdsrådet och KSAU