Alla har rätt att må bra på sitt arbete!

Pandemin har försatt hela samhället liksom Kristianstads kommun i en mycket speciell situation. Extraordinära tider kräver extraordinära åtgärder. Vi har ännu inget facit på om åtgärderna varit rimliga, men det gäller att följa upp utvecklingen och vara beredd att fatta nya beslut.

En extraordinär åtgärd som vidtogs den 27 mars för att säkra våra äldres vård var att skolsjuksköterskorna från barn och utbildningsförvaltningen, beordrades in i äldreomsorgen. De vikarierande skolsjuksköterskorna har sammanställt en skrivelse som vittnar om ett totalt misslyckande från omsorgens sida. Efter 7 veckors arbete i omsorgen beskriver de att de som återvänder är ”tilltufsade” och ”energilösa”. Omsorgens verksamhet beskrivs i ord som stora brister i patientsäkerhet, svårbegripliga rutiner och en underbemanning som funnits i åratal. Några av skolsjuksköterskorna har valt att säga upp sig, vilket är en stor förlust i kompetens och för elevhälsan.

I mitten av maj lämnar också Vårdförbundet in till Omsorgen en framställan om begäran av åtgärder enl arbetsmiljölagen kap 6 § 6a. Här beskriv att det saknas 20-30 sjuksköterskor, vilket innebär att fler arbetsuppgifterna fördelas på färre medarbetare. Två skrivelser med samma syfte, att synliggöra brister i hopp om att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.
Vad vilja Socialdemokraterna med detta inlägg? Vi vill påminna det borgerliga styret om ansvaret för arbetsmiljön, elevhälsan och patientsäkerheten. Alla har rätt att må bra på sitt arbete. Det är förutsättningen för att kunna leverera välfärd av god kvalitet till våra kommuninvånare. Vi har ansvar för att ingen ska behöva bli sjuk eller skadas av sitt arbete!

I välfärdsjobben går alltför ofta arbetsuppgifter före arbetsmiljö. Medarbetarna prioriterar den äldres/barnets behov före utvecklingsarbete som på sikt både förbättrar kvalitén och arbetsmiljön. En god arbetsmiljö är möjlig när samverkan mellan arbetsgivare, fack och medarbetare fungerar verkar förebyggande. Vi har stora utmaningar som måste lösas tillsammans.

Socialdemokraterna prioriterar vård, skola och omsorg före skattesänkningar. Alla som jobbar i välfärden ska ges förutsättningar att hinna, orka och kunna genomföra sina arbetsuppgifter väl. Här är några av de förslag som vi lagt specifikt för Omsorgen som syftar till att behålla, rekrytera och ge medarbetarna kompetensförstärkning.

Inom ramen för Arbetsmiljölöftet ska:

  • Medarbetare som genom utbildning svarar upp mot omsorgens behov av kompetensförstärkning ska kompenseras fullt ut genom ersättning för studiematerial och bibehållen lön.
  • Arbetet med att ta fram en karriärmodell med strukturerade utvecklingssteg för sjuksköterskor ska påbörjas redan i år och vara klart 2022 för att långsiktigt behålla och rekrytera sjuksköterskor, omsorgens högsta medicinska kompetens.
  • Att medarbetare inom äldreomsorgen får rätt till kostnadsfria arbetsskor. Vi föreslog införande på ett vård och omsorgsboende redan i årets budget.
  • Att införa 32h/v för heltid natt för kommunens nattsjuksköterskor. Fler yrkesgrupper eller arbetsplatser kan bli aktuella framöver för förändrat heltidsmått.
  • Att minutschema i hemtjänsten avskaffas för att minska stressen hos medarbetarna och öka kvalitén i det utförda arbetet. Minskad detaljstyrning med fokus på att insatserna utförs patientsäkert och efter vårdtagarens behov.
  • Att kvalitetsarbetet prioriteras inom hela omsorgen. S vill att omsorgens medarbetare får vara med i verksamhetens kvalitetsarbete. Vid schemaläggning ska tid läggas in för kvalitetsarbete, liknande barnomsorgens planeringsdagar.

S uppmaning till det borgerliga styret är:
Ta del av skolsköterskornas utvärdering och ta ansvar för att ingen ska behöva bli sjuk eller skadas av sitt arbete. Ge äldreomsorgen de resurser som krävs för att leverera en fungerande välfärd!

Kristina Lindbåge vice ordförande Omsorgsnämnden
Ulrika Tollgren vice ordförande Barn och Utbildningsnämnden
Dan Berger vice ordförande i Personalutskottet