ABK – en spjutspets för framtidens bostäder!

Kristianstadsbyggen, ABK, kan  inte beskrivas som något annat än en framgångssaga. Sedan 1950, det är således 70- årsjubileum i år, har ABK målmedvetet bidragit med att bygga nytt och bygga bort usla boendemiljöer. ABK har därmed blivit det ledande bostadsföretaget i Kristianstad och har kommit att dominera hyresmarknaden. Nu har ABK lite mer än 60 % av hyresbostäderna i kommunen, men andelen har varit högre.

ABK är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av kommunen, det vill säga alla kommuninvånare. Ett allmännyttigt bostadsföretag ska tillhandahålla bostäder för alla och har också ett samhällsansvar, reglerat i lagstiftning.

ABK har i stort sett under hela sin tid haft ett brett politiskt stöd från kommunfullmäktiges partier. Det har varit, och är, välskött och välfungerande. Då och då dyker det emellertid upp mer ideologiska uppfattningar från borgerligt håll om att ABK är för stort och att dess storhet och kraften att hålla en hygglig hyresnivå hindrat andra bostadsföretag från att etablera sig. De senaste årens utveckling har motbevisat den tesen. Nybyggnationen har de senaste åren varit större än på decennier. Flera nya aktörer har nu etablerat sig i kommunen och byggt nytt. ABK:s andel av hyresmarknaden minskar således. Det är väldigt bra att det är fler bostadsföretag som nu vill bygga bostäder här. Kristianstad är en växande kommun och fler bostäder behövs.

ABK:s styrkor är dess attraktivitet som hyresvärd, dess goda ekonomi och dess stora bosociala ansvarstagande. De här tre faktorerna hänger ihop. Bolaget hyr ut bra bostäder till vettiga hyror och får därigenom en stabil ekonomisk bas som gör det möjligt med höga bosociala mål.

Den ekonomiska styrkan innebär också att ABK håller sina bostäder och bostadsområden i ett mycket gott skick. Bolagets bosociala åtaganden är omfattande och bidrar till trivsel, meningsfulla aktiviteter för unga, festivaler och kulturdagar för hyresgästerna. Det här är aktiviteter som för övrigt alla kommuninvånare också har möjligheten att ta del av.

ABK är finansiellt mycket starkt. Fastigheternas bokförda värde är cirka 3,6 miljarder kronor. Marknadsvärdet bedöms vara knappt 8 miljarder kronor, det vill säga cirka 4,4 miljarder mer än det bokförda värdet. ABK, som är en del av kommunkoncernen, bidrar i högsta grad till kommunkoncernens starka finansiella situation. När kommunen behöver låna till förskolor och skolor är det inte så dumt att ha ett välfungerande och förmöget bostadsföretag.

För oss socialdemokrater är ett välfungerande bolag som ABK en av grundbultarna för en jämlik bostadspolitik. Det vill vi inte under några omständigheter riskera! Vi säger därför nej till omfattande försäljningar av bostäder. Det riskerar att urholka kraften och förmågan hos ABK att upprätthålla den höga nivå som bolaget nu står för. Låt  oss istället använda oss av ABK på ett offensivt sätt. Vi har möjligheten att bygga vidare med bostäder i hela kommunen och ett bosocialt byggande som verkligen gör det möjligt för alla kommuninvånare att få en egen bostad.

Anders Tell,  Oppositionsråd (S)

Catarina Palmblad, Vice ordförande, ABK (S)