Vård och omsorg – med trygghet både för äldre och personal

De äldre och andra i riskgrupper är de som är mest sårbara för coronaviruset, Covid-19. De måste på alla sätt skyddas mot smitta! Vård- och omsorgspersonalen i omsorgsförvaltningen är de som i sitt arbete är mest utsatta för risk för smitta och sjukdom. De är också nyckelpersoner för att kunna ge en trygg vård och omsorg. Ska de kunna göra ett gott arbete, med en trygg arbetsmiljö, måste också riskerna för dem minimeras att bli smittade. Därmed skyddar vi också de äldre bättre.

Alliansstyret har nu precis gjort det vi socialdemokrater föreslagit. Idag hålls således en överläggning mellan partierna med syftet att nå breda politiska överenskommelser i bekämpandet av Covid-19 och konsekvenserna av den. Det är mycket bra!

Det första ganska självklara området att koncentrera sig på i den här överläggningen, handlar om vården och omsorgen. Vi ska några exempel på frågor som behöver lösas på mycket kort sikt och andra som kräver lite mer förarbete. Vi tar här upp några av de mycket aktuella frågorna.

Smittspridningen måste hejdas. Det här är också nära kopplat till arbetsmiljöfrågor för de som arbetar i vården och omsorgen. Vi menar att provtagning ska ske vid symptom. För hemtjänstens personal ska det finnas en omedelbar tillgång till skyddsutrustning, om man misstänker någon smitta. Det måste också vidtas skarpare åtgärder som förhindrar spridning av smitta mellan arbetslag.

Anhörigas möjligheter att vara närvarande i vård vid livets slut måste säkras och ske under trygga former. Anhöriga kan också behöva stöd i den svåra situation de befinner sig när inte fysiska möten med en närstående är möjliga. Här kan det behövas kreativa lösningar med stöd för användning av digital teknik, som ett sätt att möta den här oron och sorgen över att inte få träffa en närstående.

Ett metodiskt analysarbete med omsorgsförvaltningen, de fackliga organisationerna och Arbetsmiljöenheten, för det fortsatta arbetet med att ta fram förslag som ger en trygg arbetsmiljö, kopplat till Covid-19, måste påbörjas. Den situation vi nu befinner oss i riskerar att bli långdragen. Vi måste nu dra lärdom av det vi ser och gör och skaffa oss djupa kunskaper om hur en så komplicerad arbetsmiljösituation kan hanteras framledes.

Vi riskerar att hamna i situationer där det är svårt att rekrytera personal. Samtidigt drabbas andra av arbetslöshet. Vi behöver hitta vägar för att ge nya grupper tillträde till arbete inom vård och omsorg. Det måste också kombineras med utbildningsinsatser.

Flera av de här åtgärderna kostar pengar. Hur mycket vet vi inte idag, men när underlag tagits fram kan vi också fatta beslut om de resurser som behövs.

Tillsammans ska vi trygga, lindra och minska oro för alla de personer som berörs av omsorgens verksamheter. När pandemin är över och vi utvärderar insatserna som gjorts under den här perioden, ska vi kunna dra slutsatsen att vi tillsammans gjorde allt för att minska skadeverkningarna av viruset.

Anders Tell, Oppositionsråd (S)
Kristina Lindbåge, Vice ordförande, Omsorgsnämnden (S)