Strategi för Kristianstads kommun!

Till Kommunalråd Peter Johansson och Kommunalråd Pierre Månsson

Förslag till strategi för en bred politisk samverkan fram till 2020-10-30.

Konsekvenserna av virusinfektionen Covid-19 kan inte överblickas ännu. Det vi alldeles säkert vet är att följderna av den blir långtgående och påverkar många. Kommunen påverkas på kort sikt av höga sjuktal och problem med personalförsörjningen. Inom omsorgen krävs extraordinära åtgärder för att skydda de äldre, personer med funktionsnedsättningar och personer i riskgrupper, mot smitta. Inom utbildningsområdet ställs särskilda krav för att bedriva distansutbildning för gymnasiestuderande och klara personalförsörjningen i förskolor och skolor. Kultur- och idrottsliv drabbas hårt av inställda arrangemang och föreställningar. Uteblivna intäkter för idrottsföreningarna blir ett direkt hot mot deras verksamhet, vilket i sin tur riskerar att drabba många unga. Sommarens aktiviteter och evenemang, där många samlas, är hotade, med svåra ekonomiska konsekvenser som följd. Besöksnäringen generellt riskerar att påverkas mycket negativt i sommar. Vi ser nu en mycket kraftigt inbromsning i handel, servicenäringar och övrigt näringsliv, med en ökad mängd varsel som följd. Arbetslösheten kommer att öka. Människors behov av försörjningsstöd kommer att öka. På lite längre sikt och om den här kraftiga inbromsningen i ekonomin består, riskerar vi minskade skatteintäkter. Därmed får vi också svårare att klara välfärdsuppdraget. Just nu är det än viktigare med ett tätt och nära samarbete med civilsamhället, med alla de ideella krafter som finns. Informationen till och dialogen med kommuninvånarna behöver fördjupas.

Vi befinner nu oss i en mycket speciell och svår situation i kommunen, som kräver en kraftsamling över partigränser. Vi måste klara välfärdsuppdragen! Vi föreslår inte en samlingsregering i kommunen, men däremot en långtgående överenskommelse inom strategiska områden, under i första hand det kommande halvåret.

Regeringen har nu, tillsammans med Centern och Liberalerna, redovisat en rad åtgärder för att stödja företag och dämpa fallet i ekonomin. Åtgärderna syftar också till att trygga de anställda genom bland annat att ge möjligheten till korttidspermitteringar och slopande av karensdag. Ett kraftfullt stödpaket till kommuner och regioner med ytterligare 15 miljarder kronor ska säkra välfärdens områden. För Kristianstads kommuns del innebär resurstillskottet sammanlagt 130 miljoner kronor innevarande år.

Det tillskottet behövs, både för att klara de omedelbara uppgifter vi står inför, men också för att klara av att ha framförhållning inför hösten och befarade minskade skatteintäkter.

Vi, de olika partierna i Kommunfullmäktige, må ha olika uppfattningar i många frågor, men vi är nu i en situation som kräver samling kring de uppgifter vi är valda att förvalta. Det handlar inte om allt det kommunen arbetar med, men ett antal frågor framstår som särskilt viktiga att hitta en gemensam hållning i. I den samordningsstab som leds av kommundirektören sker nu ett mycket förtjänstfullt arbete inom flera av de områden som nämnts ovan, där kommunens förvaltningar är involverade. För en del av åtgärderna behövs det en politisk samling, där vi också kan ta ställning till hur befintliga och tillkommande resurser kan användas på bästa sätt.

De åtgärder vi särskilt behöver kraftsamla om finns inom de områden som redovisas nedan, där vi också ger några exempel. Exempelsamlingen är inte komplett utan redovisas för att ge en bild av vad sorts åtgärder som åsyftas.

1. Vård och omsorg
– Stoppa smittspridning bland äldre och andra personer i riskgrupper, till exempel genom att begränsa anställdas arbetsområden.
– Säkra arbetsmiljön för de som arbetar inom vård och omsorg, men även andra verksamheter, för att motverka att kommunanställda blir smittade.
– Ökade insatser med information

2. Arbete och sysselsättning
– Förstärka arbetsmarknadsfunktionen och, tillsammans med AF, omedelbart se över vilket arbetsmarknadsstöd som finns tillgängligt.
– Snarast utreda inom vilka områden i kommunen vi kan använda oss av arbetsmarknadsåtgärder.
– Säkra så många feriearbeten för unga som det är möjligt.
– Undersöka hur kommunen kan samarbeta med det lokala näringslivet när det gäller feriearbeten.

3. Barns och ungas välbefinnande
– Säkra förskolors och skolors verksamhet, så att barn och unga inte påverkas negativt av de restriktioner som råder.
– Utreda och ta fram förslag på hur sommarlovs- och ferieaktiviteter kan genomföras.
– Utreda hur föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet kan stödjas under nuvarande omständigheter.

4. Stärkt samverkan med det civila samhället och dialogen med kommuninvånarna
– Stärk samverkan med föreningslivet för att ge en bra information med lägesbeskrivningar, gällande restriktioner och möjligheter till stöd.
– Stärk dialogen med kommuninvånarna genom både att ge information och ta emot frågor och synpunkter.

5. Åtgärder som stödjer det lokala näringslivet
– Stärk dialogen med det lokala näringslivet med syftet att kommunen ska vara väl underrättad om företagens situation och ha en beredskap för att initiera ytterligare stödåtgärder.

Vårt förslag till Alliansstyret i Kristianstad är att nu snabbt påbörja ett fördjupat politiskt samarbete arbete kring dessa frågor. Det innebär att vi kan klara den här krisen på kort sikt, men ska också bidra till att rusta oss på lång sikt. Trots politiska meningsskiljaktigheter i många frågor har vi nu en gemensam uppgift att lotsa vår kommun genom den här svåra perioden. Det kan innebära att en översyn av budgetprocessen behöver tas upp på nytt. Det resurstillskott kommunen nu får behöver till en del användas på kort sikt, för att trygga välfärden. Gör vi det på ett klokt sätt kan det också bidra till att kommunen står bättre rustad nästa och kommande år. Nu måste vi visa att vi partier i Kommunfullmäktige är beredda att ta det ansvar kommuninvånarna förväntar sig av oss!

2020-04-14 För den socialdemokratiska gruppen i Kommunfullmäktige

Anders Tell, Oppositionsråd (S)