Initiativärende: Är smärtgränsen nådd för äldreomsorgen?

Det finns stora utmaningar inom omsorgen. Allt fler blir äldre och behovet av vård ökar. Inom funktionsstöd behöver barnverksamheten utvecklas för att klara uppdraget med bra lokaler och kompetent personal. Högre krav på spetskompetens är ett måste med förändrade målgrupper och fler personer med svåra sjukdomar. Nya målgrupper ställer andra krav på daglig verksamhet och dess innehåll. Omsorgen ska rusta för att fler åldras med en funktionsnedsättning och behovet av omvårdnadsinsatser ökar.

Socialdemokraterna kan konstatera att med informationen nu delgiven nämnden, 2020 02 26 att samtliga vård och omsorgsboende går med underskott 2019. Undantaget är Tätörtsvägen.

I en nämnd som har ansvar för omsorgen av våra äldre och för personer med funktionsvariationer hanteras begreppen skälig vård,(SoL) och god vård,(LSS). Vi ska inte hamna i ett läge där dessa ställs emot varandra.

Vi konstaterar också samtidigt att prognosen för funktionsstöd är ökade behov framförallt inom assistansen, vilket det också har varit det senaste åren.  Bokslutet för 2019 redovisar tydligt ökande volymökningar inom funktionsstöd, men det totala resultatet 11,5 miljoner.

Om vi ser i ett flerårigt perspektiv går det möjligen att återfinna ett mönster av minskade resurser till omsorgens vård och omsorgsboenden samtidigt som kraven ökat.

Ett tydligt underlag, som beskriver när i tiden äldreomsorgen började kompensera för volymökningarna inom funktionsstöd kan ge oss framtida vägledning för äldreomsorgen i Kristianstad.

Har vi nått smärtpunkten för att upprätthålla en god äldreomsorg?  Hur länge klarar äldreomsorgen fortsätta kompensera volymökningarna inom funktionsstöd utan att det påverkar kvaliteten i vården av våra äldre?

Socialdemokratiska gruppen föreslår mot bakgrund av detta:

Att ge ekonomichefen i uppdrag att redovisa 10 år tillbaka i tiden hur resursfördelningen sett ut till vård och omsorgsboende.

Att uppdra åt förvaltningen att föredra för nämnden orsaken till underskotten på vård och omsorgsboende för 2019.

Att ta fram en skriftlig analys av konsekvenserna för framtidens äldreomsorg vid fortsatta underskott inom vård och omsorgsboende.

Kristina Lindbåge gruppledare

Inlämnat av den Socialdemokratiska gruppen i Omsorgsnämnden 2020-02-26