Agenda 2030 – nu måste vi komma vidare!

I Kristianstads kommun har vi i bred politisk enighet beslutat om att arbeta aktivt med Agenda 2030. Det är ett åtagande från världens länder att se till så att vi har en frisk och hälsosam jord att leva på utan fattigdom och med mänskliga rättigheter för alla. Det handlar kort sammanfattat om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. För att det ska bli en förändring globalt måste vi också arbeta lokalt. I Kristianstads kommun tar vi det här på allvar. Kommunen kan naturligtvis inte klara det på egen hand. Här behövs många goda krafter där inte minst föreningslivet spelar en viktig roll.

I höstas påbörjades planeringen i kommunen för en bred informationskampanj om Agenda 2030 med många föreningar engagerade. Många aktiviteter har varit planerade för 2020. Det är mycket positivt!

Dessvärre har nu kampanjen hastigt avbrutits. Alla som varit engagerade har fått ett mail om att kommunen ska uppdatera kommunövergripande styrdokument och målsättningar med utgångspunkt i Agenda 2030-målen och att den här informationskampanjen inte kan genomföras nu. Skälet som anges är att arbetet med hållbarhetsmålen måste synkroniseras mellan kommunens förvaltningar!

Det här duger inte! Vi kan bara beklaga att det här inte är brett förankrat i kommunen. Det faller ett tungt ansvar på den politiska ledningen i kommunen för det här misslyckandet! För det är precis vad det är. Många i föreningslivet och den kommunala organisationen har gått in i det här arbetet med ett stort engagemang. Nu riskerar vi tappade sugar och det är något vi inte har råd med.

Från socialdemokraternas sida har vi sett att det behövs förändringar för att få en bättre samordning i Agenda 2030- arbetet. Därför har vi i en motion till kommunfullmäktige i december 2019 föreslagit att organisationen ses över så att det blir ett tydligt ansvar för Agenda 2030- frågorna. Vi föreslår att det inrättas en samordningsgrupp för hållbarhetsfrågor genom att utse ett politiskt tillsatt Agenda 2030-råd, som ersätter dagens Agenda 21-grupp. Detta råd ska verka på en strategisk övergripande nivå internt inom kommunen men även kunna verka externt.

Det som nu skett får inte upprepas!

Med ett beslut enligt vår motion kan vi ge kommunens Agenda 2030- arbete en stadigare grund att stå på.

Anders Tell, Oppositionsråd (S)

Helen Persson, Vice ordförande, Miljö- och hälsoskyddsnämnden (S)

Ordförande, Agenda 21