Fördela resurserna efter behov – ett sätt att möta framtiden!

Socialdemokraterna la ett förslag i omsorgsnämnden i våras om att utreda möjligheten att se över hur resurserna på våra äldreboende kan fördelas efter behov av vård. Lite förenklat, vård efter behov och inte efter plånbok ska gälla. Det var med utgångspunkt i personalneddragningarna som gjordes på demenscentrum på Charlottenborg. Där allt svårare demenssjuka skulle vårdas med samma eller då lägre bemanning.

I dag fördelas pengar till äldreboende i huvudsak till antal lägenheter i verksamheten. Lägenheter för demensboende får lite mer medel än vanliga lägenheter på våra äldreboende. Pengar som då går till bemanning av personal. Ett resursfördelningssystem med utgångspunkt från behovet skulle bättre kunna tillgodose våra äldres föränderliga vårdbehov men också personalens arbetsmiljö.

Det beslutades att utreda och det skulle undersökas hur formerna för ett förändrat system skulle kunna se ut samt vilka möjligheter och konsekvenser det kunna skulle föra med sig. Något som alla partier i nämnden var positiva till.

Socialdemokraterna var positiva till att se över möjligheten för en annan resursfördelningsmodell än den nuvarande. Arbetet med att möta framtidens äldreomsorg måste börja någonstans. Socialdemokraterna vill investera i våra äldres hälsa, och se det friska hos varje person, även om du är äldre och har stora behov av omsorg så har du rätt till en god hälsa.

Då behöver vi utreda om redan kända vägar, som att fördela resurser utifrån individens behov, kunde varit vägen fram för att förbättra vården i Kristianstad för våra äldre.

Utredningen lät vänta på sig då den skulle varit klar i november 2019 men kommer först nu i januari 2020. Att det tar tid att utreda är skäligt och viktiga frågor måste få ta tid att vända och vridas från flera vinklar. Men om det nu vore så väl att det borgerliga styret verkligen utrett det som lovats.

Istället kommer en sammanfattning i nämndshandlingarna som kan förpassas till papperskorgen. En sammanfattning om varför det inte går att göra med hänvisning till rådande budget, som M L C och KD själva lagt, och för att det skulle vara för krävande för verksamheten att genomföras.

Här prioriteras tydligt förutsättningar att klara budgeten före våra äldres behov. Punkt.

Alltså inte den utredning som var lovad med fokus på att möta framtidens ökande behov inom vård och omsorgsverksamheten och fokus på att tillgodose en god arbetsmiljö för personalen. Inget fokus på våra äldre och medarbetarna som ska utföra vården har tagits med och verkligen utretts i den så kallande utredningen.

Ett perspektiv som helt saknas resonemang kring i utredningen är hur nuvarande resursfördelningsmodell harmoniserar med IBIC, individens behov i centrum. Ersättning per plats ger givetvis en god kostnadskontroll. En seriöst menad utredning hade lyft frågan om nuvarande modell ger incitament att investera i kvalité.

Nej denna utredning underkänns grundligt av oppositionen.

Medans de borgerliga minoritet-styret tycks vara väldigt upptagna med att förvalta och skära ner i våra kärnverksamheter, kommer Socialdemokraterna inte acceptera varken dåligt framskrivna ”utredningar” eller att våra äldre ska få det sämre.

Vi har ett tydligt uppdrag i omsorgen och det är att ta det politiska ansvaret för att äldre och funktionsnedsatta personer får individanpassad och professionell vård och om omsorg.

Slarva inte med det ansvaret ordförande Emelie Nyberg (M). Våra äldre förtjänar bättre än så!

Kristina Lindbåge (S) vice ordförande i Omsorgsnämnden