Motion: Låt Kristianstad kommun bli värdstad åt MR-dagarna!

Motion inlämnad till Kristianstads kommunfullmäktige 10/12-19: Kristianstad är en kommun med stora möjligheter att utveckla arbetet med Mänskliga rättigheter.  Att de mänskliga rättigheterna respekteras är avgörande för utvecklingen av demokratin.

Runt om i landet pågår arbete som lyfter MR-högre upp på dagordningen. Socialdemokraternas ambition är att Kristianstad ska fördjupa arbetet och en bra början är att söka om värdskap för MR-dagarna.Vi har den anläggningskapacitet som krävs att arrangemanget ska bli den mötesplats som eftersträvas i till exempel Arenan.

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har sedan år 2000 varit Nordens och Europas främsta arena för inspiration, debatt, kompetensutveckling och nätverkande kring mänskliga rättigheter. Tidigare värdstäder har beskrivit hur projektet fungerar som en hävstång för det egna människorättsarbetet och medför ny kunskap, nya kontakter och inspiration i det fortsatta arbetet. Konferensen lockar också över tusen tillresta deltagare som under ett par dagar bor och lever i kommunen, och programmet och de medverkande väcker därtill stor uppmärksamhet i nationella och lokala medier.

Visionen 2030 Vi lyfter tillsammans, Tillväxt, Tanke och Trivsel, visar på en klok viljeinriktning för hur kommunen vill utvecklas och vad som ska uppnås. När visionen målar med breda penslar inom dessa begrepp vill Socialdemokraterna konkretisera verktyg för att nå visionen.  En viktig del för att nå visionen är att öka kunskapen och lyfta arbetet med mänskliga rättigheter till medborgarna.

Värdstad-arrangemanget kan leda till nya vägar för samarbeten engagemang och nätverkande. De mänskliga rättigheterna ska genomsyra samhället och genom att agera värdstad ökar kunskapen om mänskliga rättigheter och pekar ut en ambition helt i linje med kommunens vision 2030.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Socialdemokraterna att:

Ansöka om att Kristianstad ska stå värdstad för MR-dagarna 2023

Behandla motionen skyndsamt för att vid bifall hinna söka inom angiven tidsram 15 aug 2020

För socialdemokraterna i Kristianstads kommunfullmäktige

Anders Tell (S), oppositionsråd

Sabina M Hultgren (S), vice ordf arbete- och välfärdsnämnden

Kristina Lindbåge (S), vice ordf omsorgsnämnden