Motion: Agenda 2030 – för ett hållbart Kristianstad

Denna motion lämnades in till kommunfullmäktige i Kristianstad 10/12-19 och är gemensamt undertecknad av alla våra gruppledare eftersom hållbarhet berör och ska genomsyra all verksamhet och alla beslut:

Genom FN:s beslut 2015 om de 17 globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 – finns nu en sammanhållen agenda kring hållbar utveckling – globalt och lokalt – som vår kommun tillsammans med andra aktörer kan förhålla sig till och arbeta för. Begreppet “Hållbar utveckling” definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. (Brundtlandrapporten 1987).

Hållbar utveckling bygger på de tre dimensionerna:

  1. Social hållbarhet: som innebär att grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls.
  2. Ekologisk hållbarhet: som bygger på friska ekosystem och brukande istället för förbrukande av naturresurser.
  3. Ekonomisk hållbarhet: som innebär att alla ska ha råd att tillgodose sina grundläggande behov i relation till att våra gemensamma resurserna är ändliga.

Kristianstads Vattenrike utsågs 2005 av Unesco till Sveriges första biosfärområde. Biosfärområden bygger på ett lokalt engagemang för en hållbar samhällsutveckling och är modellområden där nya metoder utvecklas i lokal samverkan. När biosfärområdet utvärderades efter 10 år blev betyget “med beröm godkänt” med rekommendationen att Kristianstads Vattenrike sprider sin kunskap och sina erfarenheter vidare inom världsnätverket.

Så hur angår de globala målen oss? Här följer några exempel.

Mål 2 heter “Ingen hunger” men behandlar också att uppnå en tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

Mål 3 “Hälsa och välbefinnande” handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla åldrar.

Mål 4 “God utbildning för alla” handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalité och främja ett livslångt lärande.

Mål 11 “Hållbara städer och samhällen” handlar om att göra samhällen inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Mål 12 “Hållbar konsumtion och produktion” om att säkra hållbara produktions och konsumtionsmönster.

Mål 13 “Bekämpa klimatförändringarna” om att vidta omedelbara åtgärder för att begränsa klimatpåverkan och möta dess konsekvenser.

Kristianstad är en kommun som består av dels den centrala staden, men även en stor omgivande landsbygd vilket medför att livsvillkoren varierar. Här finns områden där invånarnas hälsa och utbildningsnivå är god men även områden där en lägre medellivslängd och sysselsättning indikerar betydligt sämre villkor. Dessa exempel visar med all tydlighet att de globala målen berör Kristianstads kommuns verksamhet i grunden. En fullständig redogörelse för målen och dess delmål hittar du här: https://www.globalamalen.se/ 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-13, § 48 med anledning av ett medborgarförslag att Kristianstads kommun aktivt ska arbeta för att förverkliga de 17 målen i Agenda 2030. Samtliga chefer i kommunen liksom ett antal medarbetare fick i slutet av 2018 utbildning i Agenda 2030 av Svenska FN-förbundet.

För några år sedan fanns Kristianstad i toppskiktet i olika miljö- och hållbarhetsrankingar. Det är uppenbart att om vår kommun åter ska befinna sig bland de mest hållbara kommunerna i landet, krävs politisk samstämmighet och långsiktighet där hela kommunen med dess nämnder, förvaltningar och bolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågorna. Förutom kommunen själv måste näringslivet och civilsamhället samt medborgarna involveras. I databasen www.kolada.se finns kriterier för alla de 17  globala målen och här kan man lätt se vilka av dem som är våra styrkor och svagheter genom att se hur Kristianstad förhåller sig till resten av kommunsverige.

Att arbeta med de globala målen kommer ovillkorligen att innebära målkonflikter som kräver strategiska prioriteringar. Därför bör samordningsgruppen ligga så centralt och strategiskt som möjligt. I ett kärvt budgetläge med begränsade resurser, krävs noggranna prioriteringar kring var hållbarhetsinsatser bäst behövs eller gör mest nytta. Givetvis ska denna grupp även vara “spindeln i nätet” vid framtagande av visioner eller strategiska färdplaner.

Låt oss nu anta utmaningen att bli en ledande hållbarhetskommun!

Med Agenda 2030-mål som grund, föreslår Socialdemokraterna att Kristianstads kommun:

  • inrättar en samordningsgrupp för hållbarhetsfrågor genom att utse ett politiskt Agenda 2030-råd, som ersätter dagens Agenda 21-grupp, med uppgift att sträva efter att de globala målen uppnås. Detta råd ska verka på en strategisk övergripande nivå både internt inom kommunen men även externt och har uppdraget att prioritera vid målkonflikter. 
  • att varje förvaltning och bolag utser en Agenda 2030-samordnare med uppgift att driva hållbarhetsfrågorna
  • se över nuvarande organisation för hållbarhetsfrågorna i syfte att uppnå ökad samordning och effektivitet i biosfärkommunen Kristianstad som biosfärområdet Kristianstads Vattenrike är en del av. 
  • till Agenda 2030-rådet årligen tillförs ekonomiska resurser som gör att rådet kan vara en pådrivande motor för hållbarhetsfrågorna inte bara lokalt utan även möjliggör deltagande i regionala, nationella och internationella nätverk.

Anders Tell (S),  oppositionsråd                                                                  

Kristina Lindbåge (s), vice ordf omsorgsnämnden

Helen Persson (S), vice ordf miljö- och hälsoskyddsnämnden                         

Therese Sturesson (S), vice ordf kultur- och fritidsnämnden

Martin Hallingström Skoglund (S),  vice ordf tekniskanämnden

Sabina Månsson Hultgren, vice ordf arbete- och välfärdsnämnden

Ulrika Tollgren (S), vice ordf barn- och utbildningsnämnden                          

Tommy Nilsson (S), vice ordf överförmyndarnämnden

Fredrik Winberg (S), vice ordf byggnadsnämnden