Trygga barn förutsätter vuxna som har tid!

Vårt socialdemokratiska budgetförslag röstades som väntat ner av Alliansstyret i Barn-och utbildningsnämnden. Därmed genomför borgarna besparingar motsvarande 4,5 % av den pedagogiska delen av ”skolpengen” för både förskola och fritidshem.
Förskolan är starten på det livslånga lärandet och fritidshemmen bidrar både till att stimulera elevernas utveckling och erbjuda en meningsfull fritid. Fritidshemmen men även förskolorna har på sina håll redan idag stora barngrupper och många barn vistas ända upp till 10-12 timmar per dag i barnomsorgen. Förslaget med större barngrupper riskerar att minska barnens trygghet och kan även innebära att fler barn får ett ökat behov av stöd då miljön påverkas negativt.
Förslaget kan också, enligt förvaltningens egen bedömning, innebära risk för ensamarbete i ökad utsträckning vid öppningar och stängningar samt ökade sjukskrivningar och svårigheter att rekrytera personal som följd. Sänkningen av skolpengen kan i förlängningen även medföra minskat statsbidrag för satsningen ”mindre barngrupper”.
Kvaliteten i våra verksamheter uppstår i mötet mellan den anställde och kommuninvånaren. Det är både hur det sker och innehållet i mötet som är kvalitet i välfärden. Avgörande är att den anställde har förutsättningar för att ge goda möten. Det kräver en god arbetsmiljö och en hög grad av delaktighet i arbetets planering och genomförande. Förra hösten införde vi en riktlinje för pedagogisk planering inom förskolan för både förskollärare och barnskötare. Denna planeringstid riskerar med detta förslag ”att få stryka på foten” då det blir svårare att organisera tid för personalen att kunna gå ifrån barngruppen. Sedan 1 juli i år har förskolan en läroplan med fokus på undervisning och fritidshemmen har sedan tidigare högt ställda läroplansmål att leva upp till.
Det görs stora insatser i arbetet för en god arbetsmiljö. Arbetsmiljön har blivit bättre men ännu är sjukfrånvaron alltför hög. Det här är en viktig fråga för kommunen som arbetsgivare och därför föreslår vi ett program som vi kallar ”arbetsmiljölöfte” och för detta avsätter vi 3 miljoner första året (2020) som vi sedan planerar att trappa upp. Alla har rätt att må bra på sitt arbete, såväl barn som vuxna.
Kommunen står under nästa och kommande år inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Vi behöver hushålla med skatteresurserna, men det går inte att ”effektivera” sig till fler barn i grupperna utan konsekvenser. Av de 40 öre som vi föreslår i skattehöjning vid kommunfullmäktiges budgetbeslut vill vi tillföra 24 miljoner till skolverksamheterna varav 22 miljoner till förskola och fritidshem för att inte behöva genomföra förtätningar i barngrupperna. Det tycker vi socialdemokrater att våra professionella medarbetare och våra yngsta medborgare är värda!

Ulrika Tollgren (s) vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden