Ett mer jämställt Kristianstad!

Sabina Månsson Hultgren (S), vice ordförande i Arbete- och välfärdsnämnden höll detta tal om jämställdhet under kommunfullmäktiges allmänpolitiska debatt 12/11-2019:

Det pratas inte så mycket om just jämställdhet. Det är viktigt att hålla diskussionen om jämställdhet levande. Sverige anses vara ett av världens minst ojämställda länder, det inkluderar ju även Kristianstad. Här i Kristianstad har vi gjort viktiga steg för att aktivt arbeta med jämställdhet.

Vi har infört rätten till heltid – vilket är en viktig led för att uppnå jämställdhet. Det ska vara frivilligt att arbete deltid inte norm.

Vi har skrivit under CERM deklarationen – Vilket ett verktyg för kommuner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

Det har lett till att vi har tagit beslut om en utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering. Det arbetet bör pågå i de olika förvaltningarna.

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Utifrån det övergripande målet finns det sex delmål

  1. En jämn fördelning av makt och inflytande
  2. Ekonomisk jämställdhet
  3. Jämställd utbildning
  4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  5. Jämställd hälsa
  6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Alla dessa punkter är väldigt viktiga var och en för sig,Vi ska uppmuntra till en jämn fördelning av makt och inflytande.

Vi ska värna en ekonomisk jämställdhet, det gör vi exempelvis genom heltid för alla.

Skolan ska vara jämställd och likvärdig oavsett var du går eller vem du är.

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Ingen ska behöva leva under ständigt hot och våld framförallt inte i sitt eget hem.

Det är ett arbete där vi alla behöver göra en insats eftersom det berör oss alla.

Jag tänker uppehålla mig vid punkt 5, jämställd hälsa. För den punkten borde ligga till grund för hela Alliansens budget 2020 och flerårsplanen 2021-2022. Vi kan se att sjuktalen är högre inom de klassiska ”kvinnodominerade” yrkena, de vi har inom barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och arbete och välfärdsnämnden. Under förra mandatperioden påbörjades ett viktigt arbete med att sänka sjuktalen och vi ser en positiv utveckling hos de viktigaste vi har, våra anställda, vi ser att de är friskare.

Men redan innan vi har klubbat igenom vilken budget som ska ligga till grund I kommunen så ser vi konsekvenserna av de besparingar som kan ske. Risk för ensamarbete, större barngrupper i förskolan, sämre arbetsvillkor. Vilket i sin tur kan leda till fler, längre och svårare sjukskrivningar och då är allt det goda arbetet ogjort. De anställda i välfärden kan vi inte ta för givet, vi måste stå upp för dem.

Att hyvla av 3% generellt över kommunen  är oftast inte en bra idé och just nu kan det även vara ett hot mot arbetsmiljön, vår personal men också mot jämställdheten eftersom besparingarna kommer att drabba kvinnor främst. Vi har inte råd att snåla med jämställdheten

Men visst jag måste erkänna, Alliansstyret, det krävs ett politiskt mod att försämra för exempelvis omsorgens medarbetare, de ska ju ta hand om oss alla när vi blir gamla.

Sabina Månsson Hultgren (S), vice ordförande i Arbete- och välfärdsnämnden