Dan Berger: Alla har rätt att må bra på sitt jobb!

Till grund för Socialdemokraterna budgetförslag när det gäller vår personal, har vi lagt en motion om ett arbetsmiljölöfte. Den bygger på att arbetet ska vara en friskfaktor.

Den viktigaste resursen som kommunen förfogar över, är våra medarbetares arbete. För att dessa ska kunna göra ett gott arbete, krävs en god arbetsmiljö, och en hög grad av delaktighet och engagemang i arbetets planering och genomförande. Det görs redan nu stora insatser i arbetet för en god arbetsmiljö. Det finns både medvetenhet och kunskaper hos många medarbetare.  Det är bra, men fortfarande har vi för hög sjukfrånvaro.  Kommunen måste även vi fortsättningen fortsätta att satsa på goda arbetsmiljöer. Det här är en avgörande fråga för kommunen som arbetsgivare!

Vi Socialdemokrater föreslår nu att ett program som vi kallar Arbetsmiljölöftet som vill införa från och med 2020. Förslaget om ett Arbetsmiljölöfte har lämnats in som en motion till kommunfullmäktige.

Flera delar i förslaget behöver utredas vidare, och beslutas under nästa år. Grundidéen är att vi vill att alla har rätt att må bra på sitt arbete.

I vårt förslag ligger en möjlighet för äldre medarbetare att kunna få ett erbjudande om att få jobba lite mindre för att orka lite längre, därför vill vi införa modellen 80/90/100 vilket innebär att äldre medarbetare ska erbjudas att arbeta 80 % i tid, få 90 % i lön och 100 % i pension. Genom att erbjuda äldre medarbetare minskad arbetstid, ökar förutsättningarna för att de ska välja att arbeta längre, istället för att välja pension, winwin för både arbetsgivare och den enskilde medarbetaren.

För vi ser inte bara att det ska handla om tid, och att man ska göra precis det man gjort tidigare. Vi vill att man samtidigt som man erbjuder någon 80-90-100, också för en diskussion om att man vill/kan använda dessa personer, som en möjlig resurs där vi fångar upp deras samlade kunskaper från arbetslivet, tex till att fungera som resurs och stöd till nyrekryterad personal, för att underlätta vid generationsväxlingar och/eller att de underlättar vid strukturförändringar/omorganisationer.

Vi har medvetet inte ett satt en ålder från när, man kan bli erbjuden 80-90-100. Vi har medvetet inte villkorat något för NÄR man blir äldre i Kristianstads Kommun och andra villkor i 80/90/100-modellen, det vill vi att vi fastställer lokalt.

Vi vill också att obligatoriska utbildningsdagar genomförs inom Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM för ledare på olika nivåer, och fackligt engagerade. Syftet är att ge goda förutsättningar för ett förebyggande samarbete, mellan fack och arbetsgivare.

Vår vision är att Kristianstad kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, och då är ett gott arbetsmiljöarbete en förutsättning.

Vi vill även införa obligatoriska Utvecklingsdagar/ Trivseldagar för samtliga medarbetare som syftar till att stärka den psykosociala arbetsmiljön inom OSA föreskrifterna, alltså den Organisatoriska och Sociala Arbetsmiljön.

Vi vill investera i medarbetares hälsa genom att skapa friskare arbetsplatser. Vi socialdemokrater vill att en pott inrättas, som medarbetare kan söka medel ur till arbetsmiljöförbättringar för sin egen arbetsplats.

Ökad delaktighet och påverkansmöjligheter ökar engagemanget för arbetsplatsen och målet mot en god psykosocial arbetsmiljö, i enlighet med OSA-Föreskrifterna.

Inom ramen för Arbetsmiljölöftet ska kommunen som arbetsgivaren hitta former för att hyfsat snabbt lösa behoven av kompetensförstärkning inom bristyrken exempelvis specialistsjuksköterskor/undersköterskor eller pedagoger inom vissa skolformer/ämnen. Vid sådana studier ska medarbetaren kompenseras fullt ut genom ersättning för studiematerial och bibehållen lön. Studieförutsättningarna ska vara formellt fastställda och rättvisa oavsett förvaltning eller arbetsledning.

Inom ramen för motionen om ”arbetsmiljölöftet” ska arbetsgivaren se till att personal får den kompetensförstärkning och behörighet som krävs, för att teknisk utrustning och hjälpmedel ska få avsedd effekt. Den tekniska utvecklingen kräver att medarbetarna får rätt förutsättningar och utbildas vid införande av digitala lösningar.

Arbetsgivaren behöver stärka kompetensen och beredskapen för att stärka skyddet för medarbetare, som blir utsatta för hot, kränkningar eller drev via sociala medier. Det ska vara tryggt att vara anställd i Kristianstads kommun, fokus för 2020, är medarbetare inom arbete och välfärdsförvaltningen, samt myndighetsenheten inom omsorgsförvaltningen.

Vi har fullmäktigebeslut från 2016, om att ta fram en plan för att avskaffa de delade turerna, till våren har det gått 4 år, jag kan tycka att det är läge att lyfta upp och göra verkstad, ta fram den plan som fullmäktige beställt och se vad den säger, för att kunna ta nästa steg.

Vi avsätter i budgeten 2 miljoner 2020, för att påbörja arbetet med införandet av Arbetsmiljölöftet, och skjuter till ytterligare 3 miljoner 2021 och 2022 i vårt budgetförslag.

VI VILL ATT MAN SKA BLI FRISK AV SITT ARBETET, INTE SJUK!

Dan Berger (S), vice ordförande Personalutskottet