Bostäder, natur och kultur kan stärka Kristianstads kärna!

Just nu är vi många som funderar över utvecklingen i stadens centrum. Det finns skäl att vara bekymrad, men det finns också goda skäl att vara optimistisk! Som ansvarstagande socialdemokratiska politiker vill vi se att övriga politiska färger och partier förmår att faktiskt hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det förpliktigar när man styr att klara av att agera på saker som oroar parallellt med att inte förhasta sig. Den Socialdemokratiska gruppen har nyligen lyft denna fråga via en motion i kommunfullmäktige.

För kommunen är centrum viktigt, det är nog alla vi politiker överens om. Därför har också kommunen, när Socialdemokraterna varit styrande och samarbetsparti, satsat en hel del på centrumutveckling. Några exempel är upprustning av gågatorna och stöd till Handelsstaden, som är ett samarbete mellan handlare, fastighetsägare och kommunen. Även stöd och samarbeten för olika evenemang som stärker centrums attraktivitet har hållits ihop av kommunen när vi socialdemokrater får bidra med vår initiativförmåga. Det är samarbeten som måste fortsätta och synergin behöver kommunen ta tillvara på!

Vi vill lyfta fram ett antal områden som vi menar ger oss skäl att vara optimistiska, som ger oss framtidstro, om det prioriteras och vårdas. En hel del av det vi pekar på är inget nytt, det pågår i olika former, men den styrande minoriteten måste se nödvändigheten av att se, planera och agera utifrån en helhetssyn, på kort och på lång sikt. Vi Socialdemokrater pekar nu på ett antal områden i punktform, som vi menar både bidrar till centrumutveckling och hela kommunens utveckling. Punkter som behöver inarbetas i såväl budgetar som långsiktiga planer.

Här följer några förslag angående utvecklingsområden som vi ser i vår kommun:

  • Vi behöver synliggöra Kulturkvarteret, Naturum, Regionmuseet samt Arenan och öka antalet besökare. Dessa centrumnära besöksmål lockar hundratusentals besökare årligen och skall vara prioriterade.
  • Byggnadsnämnden bör ges resurser som möjliggör att bostadsbyggandet på de centrumnära planerade områdena planeras och färdigställs snabbare. Särskilt skall förtätningen av Östermalmspark och andra centrumnära förtätningsområden genomföras som prioriterade områden för att öka antalet boende i innerstan. Område Näsby behöver prioriteras ytterligare i planarbetet med fokus på olika former av bostäder. Ett annat intressant centrumnära område gäller fängelsetomten, som definitivt skulle kunna användas på ett annat sätt.

Vi behöver därför tillföra resurser, inte besparingar, för att fortsätta vara en attraktiv kommun.

  • Gång- och cykelstråken behöver förbättras på en del vitala punkter, t ex i korsningen Nya Boulevarden- Västra Boulevarden. Om vi har ambitioner att bilkörningen skall minska, måste vi underlätta för cyklisterna.  Numera är ett nytt cykelgarage på plats, vilket är positivt!
  • Handeln behöver framtidssäkras i centrum och åtgärder för att den skall stärkas av förändrande konsumtionsvanor och köpbeteenden behöver inarbetas i samarbetsvisionerna tillsammans med fastighetsägare, butiks- och kontorsinnehavare.

Det här är några av Socialdemokraternas förslag till hur vi kan utveckla både staden och kommunen. I de här frågorna ser vi gärna breda politiska överenskommelser!

Fredrik Winberg, vice ordförande Byggnadsnämnden (S)

Martin Hallingström Skoglund, vice ordförande Tekniska nämnden (S)

Therese L Sturesson, vice ordförande Kultur och fritidsnämnden (S)