Arbete- och välfärdsdebatten budget 2020

Sabina Månsson Hultgren (S), vice ordförande i Arbete- och välfärdsnämnden sa följande vid kommunfullmäktiges budgetdebatt 12/11-19 :

Nu har jag haft förmånen att vara vice ordförande i arbete och välfärdsnämnden i snart ett år. Det är en ynnest att få vara delaktiga i dessa viktiga frågor som ligger under den nämnden. Det är inte en nämnd som berör en fråga utan en nämnd som spänner över många områden. Alla områden är områden som berör och alla områden är viktiga men jag kommer att nämna några områden som är prioriterade i Socialdemokraternas budgetförslag.

Det stora ämnet som nog har korsat alla våra munnar detta år är trygghet. Men vad betyder och innebär trygghet?

Trygghet kan betyda olika saker för dig och mig, trygghet berör väldigt många olika områden.

Trygghet borde innebära att du är trygg i ditt hem. Men för många, framförallt kvinnor, är hemmet det minst trygga stället att vara på. Detta eftersom de blir utsatta för våld av en närstående. Det kan innebära att de behöver fly sitt hem. Därför välkomnar vi att kommunen skriver IOP med Kristianstads kvinnojour och värnar det arbetet de gör vilket kräver en höjd rambudget för Arbete och välfärdsförvaltningen, vilket vi Socialdemokrater har med i vårt budgetförslag. Vi Socialdemokrater kommer aldrig att acceptera våld i nära relationer eller mäns våld mot kvinnor och kommer att fortsätta att motverka våldet, hålla diskussionen levande och veta vikten av att fortsätta utbilda i den frågan.

Trygghet handlar också om förebyggande arbete för att få långsiktiga effekter på flera olika plan. Idag arbetar Arbete och välfärdsförvaltningen tydligt, konkret och effektivt med förebyggande arbete inom flera olika områden så som droger, våld och kriminalitet EXEMPELVIS: säkerhetsdagarna i åk 7, inför studentveckan med de som går på gymnasiet, Spela roll som jobbar med machokulturen hos människor på skolor och aktiv sommar på Charlottenborg. Vi behöver fortsätta att upprätta hålla den höga ambitionsnivån som vi har för att vi ser att det ger effekter och vi behöver fortsätta att värna och utveckla samarbetet mellan kommunala förvaltningar, myndigheter och andra aktörer för ett fortsatt tydligt förebyggande arbete. För som man brukar säga: Med fler poliser, ordningsvakter och kameror knäcker vi gängen. Med fler lärare, bättre skolor och förebyggande insatser får vi bort gängens grogrund. Därför anser vi Socialdemokrater på att 2 miljoner av delmos pengarna ska gå till trygghetsåtgärder.

Trygghet är även att ha ett arbete att gå till, att få ställa klockan på morgonen, att få viktiga erfarenheter och få utvecklas. När människor får tillgång till detta genom arbetsmarknadspolitiskaåtgärder ger det både mänskliga och samhälliga vinster. Därför menar vi att alla som kan arbeta ska arbeta och därför finns det all anledning att hålla en fortsatt hög nivå på arbetsmarknadsanställningar eftersom det ger resultat. Vi ser resultat eftersom människor går ut i sysselsättning och inte tillbaka till försörjningsstöd. Det har varit svårt att upprätthålla den höga ambitionen som denna kommun har haft efter den nationella M+KD budgeten som sänkte budgeten för arbetsförmedlingen med 3,3 miljarder. Det är inte små pengar som vi kan skoja bort. Därför ser vi också vinster med att ingå en samverkansöverenskommelse med Arbetsförmedlingen där vi har gemensamma målsättningar. Att vi genomför åtgärder för att kunna erbjuda ett maximalt antal personer arbete istället för försörjningsstöd för det är en betydligt bättre investering i det långa loppet. Därför anser vi Socialdemokrater att 5 miljoner av delmos pengarna ska gå till arbetsmarknadsåtgärder.

Så trygghet kan innebära olika saker för dig och mig.

Med denna bakgrund yrkar jag bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

Sabina Månsson Hultgren (S), vice ordförande i Arbete- och välfärdsnämnden