Så kan stadens centrum utvecklas!

Det är enkelt att peka ut mycket positivt som skett i vår kommun under en lång följd av år. Besöksmålen stärks och kommunen har utvecklats till en riktigt bra plats att förlägga stora evenemang till. Vi har en av landets mest attraktiva högskolor, med många sökande. Till Krinova, med profilområdena Mat, Miljö och Hälsa, söker sig allt fler företag. Vattenriket lockar allt fler besökare, för att nu nämna några exempel av det vi ser som positivt. Vi lever i en attraktiv bygd, det är grundtonen i vår kommuns utveckling.

Lika enkelt som det är att peka ut det positiva är det att peka på bekymmer. De syns ofta tydligare och väcker mycket uppmärksamhet, oro och tankar. Just nu är vi många som funderar över utvecklingen i stadens centrum.

För kommunen är centrum viktigt, det är nog alla vi politiker överens om. Därför har också kommunen satsat en hel del på centrumutveckling, till exempel genom upprustning av gågatorna, stöd till Handelsstaden, som är ett samarbete mellan handlare, fastighetsägare och kommunen och stöd till olika evenemang som stärker centrums attraktivitet. Det är samarbeten vi ska fortsätta med att ta tillvara.

Det finns skäl att vara bekymrad, men det finns också goda skäl att vara optimistisk!

I det här inlägget vill vi peka på ett antal områden som vi menar ger oss de skälen att vara optimistiska, som ger oss framtidstro. En hel del av det vi pekar på är inget nytt, det pågår i olika former, poängen med vårt inlägg är att peka på nödvändigheten av att se och planera utifrån en helhetssyn, på kort och på lång sikt. Hur vill vi att vår stad och vår kommun ska utvecklas, vad bär framtiden med sig? Inom handeln sker nu en snabb förändring med ändrade köpvanor och mer näthandel. Det kan inte vi politiker göra någonting åt, men vi måste förhålla oss till det och dra slutsatser av det. Vi pekar nu på ett antal områden i punktform, utrymmet medger inte mer, som vi menar både bidrar till centrumutveckling och hela kommunens utveckling. Vi avser att återkomma och utveckla mer i fler debattinlägg framöver. Vi välkomnar fler deltagare i den debatten!

  • De centrumnära besöksmålens betydelse. Kulturkvarteret, naturum, Regionmuseet och arenan lockar hundratusentals besökare årligen.
  • Torghandeln har alltid uppfattats som positiv av besökare och kommuninvånare. Den är närmast död nu. Vi behöver titta på om det finns förutsättningar att främja den.
  • Bostadsbyggandet på de centrumnära planerade områdena måste snabbas på.
  • Gång- och cykelstråken behöver förbättras på en del vitala punkter, t ex i korsningen Nya Boulevarden- Västra Boulevarden.
  • Vid planerade förändringar i stadens centrala delar; nybyggnationer eller omgestaltningar av andra skäl, ska värden som mötesplatser och hälsofrämjande aspekter beaktas.
  • Handeln, och nu kanske främst klädhandeln, är kanske nästa bransch som står inför nästa stora strukturomvandling när E- handeln ökar. Handel kommer inte att se ut som den har gjort. Vi måste hitta andra utvecklingsmöjligheter när det gäller handel och näringsliv. Kommunen kan inte fixa det, men ska lyssna på, samarbeta med och stödja företagen. Här är det också viktigt med ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen.
  • Satsningar på Krinova och en levande högskola är vitalt för att stödja annat företagande än det traditionella. Vi måste även i vår del av Skåne hitta kopplingar till ESS och MAX IV, när det till exempel gäller utveckling av livsmedel. Det här handlar om spetsteknologi och den måste vi även i den här delen av Skåne bli bättre på att ta tillvara.
  • Vi har många arbetsplatser i centrum. Det är bra, det ger liv och rörelse dagtid. Det kan utvecklas ytterligare, men vi behöver också djuploda i hur vi kan stärka aktiviteter även kvällstid. Det kan till exempel handla om lokaler till föreningslivet.
  • Det ska vara tryggt i centrum. Kommun, polis och andra aktörer behöver hitta ännu bättre former för samverkan.

Det här är några av socialdemokraternas förslag till hur vi kan utveckla både stad och kommun. I de här frågorna ser vi gärna breda politiska överenskommelser.

Anders Tell, Oppositionsråd (S)

Katarina Honoré, kommunstyrelsens arbetsutskott (S)