-En offensiv (S)atsning på klimatet!

-Klimatfrågan är vår tids största ödesfråga – en fråga som måste prioriteras väldigt högt!

Sverige ska vara en föregångare och bli världens första fossilfria välfärdsland. Vi har ett gemensamt ansvar för att lämna över ett samhälle till kommande generationer där de stora miljöproblemen är lösta. Budgeten av Moderaterna och Kristdemokraterna som togs av riksdagen inför 2019 innebar en mycket stor nedskärning av klimatanslagen, exempelvis drogs stödet ner till solceller.  Mot bakgrund av detta genomför nu den S-ledda regeringen omfattande investeringar gällande klimatfrågan. Vi är en bra bit på väg, men det är inte tillräckligt.

De senaste åren har vi Socialdemokrater exempelvis infört ett system med miljöbilsbonus och infört krav på inblandning av förnybara biobränslen i bensin och diesel vid pumpen. Vi har även verkat för en bred klimatpolitiskt uppgörelse, en av den mest ambitiösa i modern tid. Men vi vill mer.

Vi måste sätta upp tuffa mål över hur detta skall ske. 2045 skall Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. För att uppnå målet krävs bland annat stora teknikinvesteringar som gör minskade utsläpp möjligt. I detta sammanhang är satsningen på solenergi av största betydelse, den satsning skall prioriteras, inte skalas av.

Därför sänder detta också tydliga signaler – Socialdemokratin har tydliga ambitioner även på europeisk nivå. Därför vill vi Socialdemokrater satsa på ett antal centrala framtidsfrågor inom EU.

Utsläppen från transporterna måste minska, därför måste kraven på att blanda in förnybart i bensin och diesel ökas. Detta exempelvis via en bonus till de som investerar i en miljöbil. I detta sammanhang vill vi också driva på för att EU skall sätta ett slutligt datum för bensin – och dieseldrivna bilar. Men det behövs även betydligt mer kollektivtrafik, mer gods måste transporteras via järnväg och med fartyg. Frågor som måste hanteras gemensamt.

-Vi måste förbereda oss för ett förändrat klimat – Socialdemokraterna tar denna fråga på största allvar!

Valet till Europaparlamentet närmar sig med stormsteg – lägg din röst på Socialdemokraterna om du vill ha ett aktivt arbete med klimatfrågorna!

Fredrik Winberg (S)