Vi kräver åtgärder på demenscentrum

Vi Socialdemokrater värnar om våra mänskliga rättigheter. Det gör vi genom många sätt exempelvis vill vi tillhandahålla en god skola, en god vård och ge möjligheter till arbete och sysselsättning. Kristianstad kommun arbetar på många sätt för att vi ska upprätthålla våra mänskliga rättigheter. Vi Socialdemokrater önskar att vi tillsammans gör detta på ett systematiskt och strukturerat vis. Vi vill påbörja ett arbete i kommunen som slutligen mynnar ut i att Kristianstad blir en MR-stad. Genom att bli en MR-stad skulle det innebära att kommunen i allt sitt interna arbete tar till sig ett perspektiv på mänskliga rättigheter. Kommunen ska aktivt arbeta för att motverka diskriminering och främja människors möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda. Vi vill även att vårt arbete ska genomsyras i alla våra kontakter med externa aktörer. Detta för att stärka alla barn, ungdomar, vuxna och äldre som bor och verkar i kommunen och för att se till att deras rättigheter tillgodoses.

Sverige har ratificerat flertalet konventioner och fördrag gällande mänskliga rättigheter. Dessa konventioner påverkar arbetet i Sverige, våra regioner och kommuner. När vi ratificerar olika konventioner innebär det att vi åtar oss att respektera, skydda och främja de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är universella och inkluderar alla. Det innebär att Kristianstads kommun har ett ansvar för alla som vistats här och deras mänskliga rättigheter.

Kristianstads kommun gör redan mycket i arbetet för de mänskliga rättigheterna men för att säkerställa arbetet nu och framöver är det viktigt att det görs ett aktivt arbete hela tiden och genom att inrätta en beredning med inriktning mot demokrati och mänskliga rättigheter kan vi utveckla ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter. Vi i Kristianstad kan bli ett lokalsamhälle där vi alla tillsammans tar ett ansvar för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna. Vi kan sprida kunskap och medvetenhet om de mänskliga rättigheterna hos förtroendevalda, tjänstepersoner, medborgare och det civila samhället. Vi kan säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och främjas på alla plan där vi agerar.

Vi hoppas att alla politiker i vår kommun vill vara med på denna färd tillsammans för ett bättre och starkare Kristianstad.

Christina Lindbåge
Vice orförande Omsorgsnämnden (s)