Motion om Kristianstad som MR-kommun

Här motionen som stämplades in vid Kristianstads kommunfullmäktige 2019-03-12

Inrätta en fullmäktigeberedning med inriktning mot demokrati och mänskliga rättigheter, med syftet att Kristianstads kommun ska bli en MR- kommun

Sverige har ratificerat flertalet konventioner och fördrag gällande mänskliga rättigheter. Dessa konventioner påverkar arbetet i Sverige, våra regioner och kommuner. När vi ratificerar olika konventioner innebär det att vi åtar oss att respektera, skydda och främja de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är universella och inkluderar alla. Det innebär att Kristianstads kommun har ett ansvar för alla som vistats här och deras mänskliga rättigheter.

Kristianstads kommun gör redan mycket i arbetet för de mänskliga rättigheterna men för att säkerställa arbetet nu och framöver är det viktigt att det görs ett aktivt arbete hela tiden.

En utgångspunkt för arbetet är den plattform som tagits fram av SKL, ”Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå.” Tre viktiga principer lyfts fram i plattformen:

  • icke diskriminering/jämlikhet
  • deltagande/inkludering
  • transparens/ansvar.

Genom att inrätta en beredning med inriktning mot demokrati och mänskliga rättigheter kan vi utveckla ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter. Vi i Kristianstad kan bli ett lokalsamhälle där vi alla tillsammans tar ett ansvar för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna. Vi kan sprida kunskap och medvetenhet om de mänskliga rättigheterna hos förtroendevalda, tjänstepersoner, medborgare och det civila samhället. Vi kan säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och främjas på alla plan där vi agerar.

Socialdemokraterna yrkar att:

  • Kristianstads kommun inrättar en människorättsberedning som tar ett helhetsgrepp och samordnar de frågor som berör mänskliga rättigheter exempelvis integration, jämställdhet, våld i nära relationer, barnkonventionen, HBTQ och funktionsvariationer med flera. Målet ska vara att Kristianstads kommun ska bli en MR- kommun.
  • Det ska arbetas fram riktlinjer för beredningen, med SKL:s plattform som grund. Erfarenheter av ett sådant arbete kan även inhämtas från Lunds kommun, som i en bred politisk överenskommelse deklarerade sig som MR- kommun i maj 2018.
  • Beredningen föreslås träda i kraft 2019-07-01 och avsluta sitt arbete 2022-06-30. En slutrapport ska redovisas för kommunfullmäktige.

Kristianstad 2019-02-02

För den socialdemokratiska gruppen / Sabina Månsson Hultgren (S) och Anders Tell (S)