Kristianstad – de mänskliga rättigheternas kommun!

Vi Socialdemokrater värnar, som de flesta av oss som bor här, om alla våra mänskliga rättigheter(MR). Det gör vi genom att exempelvis arbeta för en likvärdig skola, en god vård eller ökade möjligheter till arbete och sysselsättning. Kristianstads kommun arbetar på många sätt för att vi ska upprätthålla våra mänskliga rättigheter.

Vi Socialdemokrater önskar att vi tillsammans gör detta på ett systematiskt och strukturerat vis. Därför har vi lämnat in en motion i kommunfullmäktige där vi föreslår att kommunen inleder ett arbete som slutligen mynnar ut i att Kristianstad blir en MR-kommun. Att vare en MR-kommun innebär att kommunen i allt sitt interna arbete utgår från perspektivet mänskliga rättigheter. Kommunen ska aktivt arbeta för att motverka diskriminering och främja människors möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda. Vi vill även att vårt arbete ska genomsyras i alla våra kontakter med externa aktörer. Detta för att stärka rättigheterna för alla som bor och verkar i vår kommun, alltifrån det lilla barnet till de äldsta pensionärerna för att motverka samtliga diskrimineringsgrunder. I vårt arbete för att bli en MR-kommun kan vi till exempel dra nytta av erfarenheterna från Lunds kommun, som fattade beslut om att bli en MR-kommun för drygt ett år sedan.

Sverige har undertecknat flertalet FN- konventioner och fördrag gällande mänskliga rättigheter. Dessa konventioner påverkar arbetet i Sverige, våra regioner och kommuner. När vi undertecknar olika konventioner innebär det att vi åtar oss att respektera, skydda och främja de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är universella och inkluderar alla. Det innebär att Kristianstads kommun har ett ansvar för alla som bor och vistas här och att deras mänskliga rättigheter tillgodoses.

Kristianstads kommun gör redan mycket i arbetet för de mänskliga rättigheterna men för att säkerställa arbetet nu och framöver är det viktigt att det görs ett aktivt arbete hela tiden. Vi brukar ofta säga att demokratin måste erövras varje dag, samma sak är det med de mänskliga rättigheterna.

Unga och äldre, flickor och pojkar, alla ska ha möjligheterna att få utveckla sina förmågor och fritt kunna forma sina liv, utan förtryck eller diskriminering.

Kristianstad ska vara en plats vi alla tillsammans tar ett ansvar för att upprätthålla dessa rättigheter. Vi kan sprida kunskap och medvetenhet om de mänskliga rättigheterna hos förtroendevalda, tjänstepersoner, medborgare och det civila samhället. Vi kan säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och främjas på alla plan där vi agerar.

Vår förhoppning är att alla politiker i vår kommun vill vara med på denna färd tillsammans för ett bättre och starkare Kristianstad och därför delar vår uppfattning om att Kristianstad ska bli en MR-kommun.

Anders Tell, oppositionsråd (S)

Sabina Månsson Hultgren, vice ordf, arbete- och välfärdsnämnden (S)