Vi tycker att hela Skåne ska leva!

Karl Gemfeldt (C) kritiserar i en insändare (31/1) den skånska kollektivtrafiken och tillgängligheten på landsbygden. Men det är Centerpartiet som tillsammans med Alliansen styr den skånska kollektivtrafiken, och så sent som i förra veckan lade ni fram nya försämringar av kollektivtrafiken

I Alliansens budget för Region Skåne, som antogs i höstas, gavs Skånetrafiken för lite anslag. Konsekvenserna ser vi nu när budgeten ska verkställas. Först försökte Alliansstyret hålla besparingsåtgärderna hemliga, men efter påtryckningar från oss, släpptes så slutligen en lista på vilka linjer som påverkas och hur servicen till resenärerna ska skäras ner. Flertalet av åtgärderna drabbar den skånska landsbygden, men också de mindre städerna. Kristianstad är en av kommunerna som drabbas hårt. Med färre turer minskar det kollektiva resandet. När inte bussen går tillräckligt ofta tvingas folk att ta bilen, vilket även ger sämre framkomlighet i städerna och negativ påverkan på miljön. Med färre hållplatser eller glesare turer drabbas ungdomarna, de äldre och de med låga inkomster hårdast. Bussen till det lilla samhället på glesbygden är inte alltid en vinstaffär. Men samhällsvinsten är desto större. För att öka skånsk tillväxt och sänka arbetslösheten krävs det att vi minskar skillnaderna i service mellan stad och landsbygd och gör det möjligt att enkelt kunna resa till arbete och studier.

Vi delar så klart Karl Gemfeldts oro. Men Centerpartiet styr med Alliansen i Region Skåne och i kollektivtrafiknämnden. Är ni inte överens i styret?

Vi tycker att hela Skåne ska leva. Därför hade Socialdemokraterna också mer pengar till kollektivtrafiken än Alliansen i den allmänna budgeten i regionfullmäktige. Men Centerpartiet och Moderaterna verkar ha olika uppfattningar när det gäller nedskärningarna på landsbygden.

På fredag ska kollektivtrafiknämnden besluta om Skånetrafikens budget. Underlaget är mycket bristfälligt och saknar tydliga redovisningar för vilka konsekvenser nedskärningarna får. Åtgärderna har inte heller kommunicerats med de berörda kommunerna. Vi socialdemokrater kan inte rösta för en budget med de förutsättningarna. Hur kommer Centerpartiet att göra?

Andreas Schönström (S), Andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden

Anders Tell (S), Oppositionsråd Kristianstads Kommun