Det kom ett brev om vindparken Taggen

Brevskrivaren betonar nödvändigheten av att hejda den klimatförändring som beror på vår användning av fossila bränslen. Det är lätt att instämma i den oron och därmed vikten av att bygga ut alternativen till fossila bränslen. Här är mitt svar på det brevet.

Hej!

Jag har sett de två programmen om klimatförändringarna och skälet till dem. Programmen förklarar på ett mycket tydligt och pedagogiskt sätt just det du skriver, att klimatförändringarna beror på människans användning av fossila bränslen. Det råder ingen som helst tvekan om det.

När det gäller vindkraft så finns en bred nationell politisk överenskommelse om den i den energiöverenskommelse som slöts 2016, mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Den innebär bland annat ett gynnande av havsbaserad vindkraft. I Kristianstads kommun stod samtliga partier bakom den vindbruksplan som, med en viss modifiering från KD, antogs 2011. Det område till havs, där vindparken Taggen är tänkt att byggas, finns i den planen med som ett lämpligt område, ja till och med som riksintresse, för vindkraft.

Tillstånd till vindparken Taggen gavs 2012. Skälet till att frågan kom upp på nytt förra året var att Taggen Vindpark AB nu vill öka höjden på kraftverken från 170 till 220 meter. Den mycket omfattande debatt som uppkom i samband med det handlade om oro för en negativ påverkan på miljön och även om hur det påverkar vår miljö visuellt. Eftersom det gått några år sedan det tidigare beslutet, var det socialdemokraternas uppfattning att miljökonsekvensbeskrivningen behövde fördjupas, också med hänsyn till de många frågor som väcktes i debatten, då nya rön beträffande miljöpåverkan borde beaktas vid ett nytt beslut. Vi yrkade samtidigt på att Taggen Vindpark skulle få förlängt tillstånd med tre år samt att kommunen efter en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning åter skulle ges möjligt att yttra sig över ansökan.

Vårt yrkande föll i kommunfullmäktige, men icke desto mindre är det vårt förslag som i praktiken vunnit bifall. Kommunen har fått tillbaka förslaget för yttrande, där det finns kompletteringar till miljökonsekvensbeskrivningen. Vi finner dem tillfyllest och yrkade därför i kommunstyrelsen den 13 februari på att kommunfullmäktige inte ska ha något invända mot förslaget. En majoritet bestående av M, L, KD och SD säger dock fortfarande nej till vindparken. Det ska sägas att den förändring som nu skett i den ändringsansökan som lämnats in av Taggen Vindpark AB innebär att samtliga vindkraftverk nu är tänkta att vara placerade i Sölvesborgs kommun. Sölvesborgs kommun har tidigare ställt sig positiv till vindparken. Det avgörande nu är således hur Sölvesborgs kommun ställer sig i frågan.

Eftersom de landbaserade installationerna fortfarande ska finnas i Kristianstads kommun, och som det finns ett lagakraftvunnet beslut om från 2012, menar ändå den majoritet som nu säger nej till vindparken att Kristianstads kommun fortfarande har en vetorätt mot förslaget. Hur det är med den saken kan inte jag bedöma, det kommer att avgöras av mark- och miljödomstolen.

Vindkraften är, precis som du skriver, en av de kraftkällor vi behöver använda för att ta oss bort från användningen av fossila bränslen. Att utnyttja den potentialen till havs förefaller klokt, det går att etablera stora vindparker och de ligger längre från människors närmiljö. Självklart ska miljökonsekvenserna analyseras noggrant. Negativ påverkan på miljön ska naturligtvis undvikas så långt som möjligt, men allt bygge av infrastruktur påverkar förstås miljön på något sätt.

Med vänlig hälsning

Anders Tell, Oppositionsråd (S)