Lusten att lära måste vara skolans ledstjärna

Årsskiftet innebär mandatperiodens slut och vi har under de här fyra åren båda två haft förmånen att leda barn- och utbildningsnämnden (BUN). Skolan nämns alltför ofta i negativa ordalag i samhällsdebatten. Vi vill inte på något sätt förringa de utmaningar skolan står inför, men vi har mötts av så oerhört mycket engagemang och många positiva intryck under de här åren. Intryck som också kan överföras till fakta. Vi vill här peka på några områden där det gjorts stora framsteg.

Under den gångna mandatperioden har BUN fattat beslut om inrätta ”fokusskolor” i skolor där eleverna av olika skäl haft svårt att nå målen. Utifrån den enskilda skolans förutsättningar har de därefter rustats med alltifrån förstärkt elevhälsa till socialrådgivare. Genom att använda kompetenserna bättre kan skolan fokusera på huvuduppdraget. Det har gett en bättre arbetsmiljö där lärarna trivs och stannar kvar, något som därmed också främjar ett bättre studieklimat.

För lite mer än två år sedan etablerades MFF-akademin på Fjälkinge skola. Fotbollsintresserade ungdomar, från hela kommunen har sökt sig till skolan i Fjälkinge. Det har gett både ökad integration och bättre skolresultat. Det riktigt fina med MFF-akademin är villkoret att den som går där måste bruka allvar med sina studier. I år var 100 % av de som gick ut nionde klass behöriga till gymnasiet, vilket är ett mycket gott betyg för denna verksamhet.

Denna höst startade en engelskspråkig klass på Norretullskolan, efter godkännande av Skolinspektionen. Enligt gällande regler ska hälften av undervisningen bedrivas på engelska och hälften på svenska. I konceptet för den engelskspråkiga undervisningen finns även ett samarbete med IB-programmet på Söderport. De elever som läser engelska på det här sättet under högstadietiden får förhoppningsvis lite extra stimulans för vidare studier.

Kristianstad placerar sig i år på plats 20 av 290 kommuner gällande andelen behöriga lärare och i karriärbarometern på plats 14 gällande att vara attraktiv arbetsgivare för förskollärare och lärare. Att vara en attraktiv arbetsgivare och att lyckas rekrytera behörig personal är hela tiden en färskvara och en förutsättning för en god verksamhet.

Vi har även utvecklat och stärkt studie- och yrkesvägledningen för att eleverna ska kunna göra mer underbyggda yrkes- eller studieval. Elevernas studieresultat i den kommunala gymnasieskolan har höjts, men fortsatta insatser behövs för att fler ska nå en fullständig gymnasieexamen och förebygga avhopp.

Vårt nya skolsystem kommer förhoppningsvis att underlätta kunskapsuppföljning men även kommunikationen med hemmen. Samarbetet med vårdnadshavarna har en betydelse som inte nog kan överskattas. Med Unikum istället för Edwise hoppas vi att lärarna kan lägga mindre tid på administration och mer tid och kraft på undervisning.

Många utmaningar återstår och vi kommer att fortsätta arbeta för ökad likvärdighet. Vi får heller aldrig glömma bort lusten att lära. Den kunskapstörst som barnen kommer med får inte släckas eller dränkas, tvärtom. Lusten att lära för livet och lusten att lära hela livet måste vara hela skolverksamhetens ledstjärna.

I skolans värld finns väldigt många positiva drivkrafter. Dem ska vi ta tillvara!

Anders Tell (s) och Ulrika Tollgren (s)
fd ordf resp ordf i Barn- och utbildningsnämnden 2014-2018