Kristianstad måste göra mer mot hemlösheten

Hemlöshet är ett gissel och fördärv. I första hand naturligtvis för de av våra medmänniskor som drabbas av det. Men det säger också något om vår samhällsgemenskap. Klarar vi inte av att på ett hyggligt sätt erbjuda trygghet med tak över huvudet för de som kanske behöver den tryggheten allra bäst, blir det ett fördärv för hela samhället. Det säger något om oss. Det påverkar oss och våra synsätt på varandra. 

I Kristianstads kommun, som i de flesta andra kommuner, försöker vi på olika sätt motverka hemlöshet. Ibland handlar det om tak över huvudet i form av härbärgen. I min kommun finns ett gott samarbete med Stadsmissionen, som driver härbärge och caféverksamhet, med stöd av kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat om insatsen ”Bostad först”, som på andra håll gett goda resultat. Just nu byggs fler bostäder än på flera decennier, cirka 600 om året.

Vi vet så väl att det är de utan skyddsnät, kanske utan nära anhöriga, de som har psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar som oftare får det svårare i livet än andra. Under hösten har antalet personer som sökt sig till härbärget ökat oroväckande mycket. Det visar sig nu att det finns ett ökande antal personer som av andra skäl hamnar utanför. 

Det kan till exempel handla om personer med så knappa ekonomiska resurser att de efter en skilsmässa inte klarar att på egen hand hyra en bostad. Det kan handla om äldre, främst män, och det kan handla om andra med låga inkomster eller som haft ekonomiska bekymmer och som därför inte får hyra en bostad. Det handlar i ökande grad om fattigdom. 

Jämlikhet och jämlika levnadsvillkor är centralt för ett välfärdssamhälle som vårt. Regeringen tillsatte i augusti en jämlikhetskommission. Det ska ses mot bakgrunden av ökande klyftor. I direktivet till utredningen konstateras att: ”Om inkomstskillnaderna blir alltför stora tenderar de dock att motverka andra viktiga mål i samhället, som sammanhållning, tillit och allas lika möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Ekonomisk ojämlikhet, och i synnerhet ekonomisk utsatthet, har även betydelse för möjligheterna att uppnå en jämlik hälsa. Trygga inkomst- och försörjningsmöjligheter stärker människors möjligheter att skapa resurser som är positiva för deras hälsa.” 

Torrt och sakligt konstateras just detta om riskerna med ökade skillnader, att riskerna för sammanhållning och tillit mellan människor brister. Det är inget man skakar av sig och går vidare som om ingenting har hänt. 

Det är klart att vi måste göra något åt det! Just det som kanske hårdast drabbar de som nu riskerar hemlöshet på grund av bristande ekonomiska resurser.

Hemlösheten i Kristianstad har nu uppmärksammats i den offentliga debatten, här i Kvällsposten och i andra medier. I Kristianstad har vi med oro följt utvecklingen under hösten. De mycket goda insatser som görs på härbärge och café av Stadsmissionen behöver nu kompletteras med ytterligare åtgärder. Det är för kallt att sova ute. Socialdemokraterna i den ansvariga nämnden begärde därför i förra veckan åtgärder för att fler ska kunna erbjudas att sova med tak över huvudet. Övriga partier i nämnden ställde sig bakom förslaget och nu ska det snabbutredas. 

Det vi behöver göra under tiden är att bygga fler bostäder. Vi har en stark allmännytta i Kristianstad, vilket ger oss goda förutsättningar att öka insatserna för att klara bostadsförsörjningen även för de som det svårt. Vi behöver stärka de ekonomiska skyddsnäten så att det överhuvudtaget blir möjligt att efterfråga en bostad. Vi kan i vår kommun ge fler möjligheter till olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ett arbete ger en inkomst som kan vara det första steget på väg tillbaka till en ordnad tillvaro med en bostad och den grundläggande trygghet i livet det ger.

Det går alltid att lösa en akut situation, men mer grundläggande åtgärder behövs för att hindra att människor hamnar i hemlöshet. Jämlikhetskommissionens uppdrag syftar till att motverka ojämlikhet och skillnader i livsvillkor. Den pågående utvecklingen måste vändas.

Anders Tell (S)
Oppositionsråd