2018 är snart slut och likaså denna mandatperiod för omsorgsnämnden.

Det gamla styret lämnar plats för det nya. Det är dags att göra en tillbakablick.

I januari 2016 öppnade vi ett nytt boende för demenssjuka på Tätörtsvägen i Åhus. Ett bo-ende som drivs som självstyrande av medarbetarna. Det första i sitt slag i vår kommun.
Ännu ett boende för demenssjuka öppnar i mars 2019 på Sommarlustvägen.

Nämnden är stolt över att den nationella kvalitetsmätningen 2018 som visar att kommunen har två äldreboende som rankas bland de tre bästa i Sverige.

Även nya lägenheter inom LSS har tillkommit som håller hög kvalitet.
För att möta behovet av boende framöver krävs planering, därför har nämnden beslutat om en bostadsförsörjningsplan.
Steget mellan vård på sjukhus och hemgång är stort, för att underlätta finns hemgångs-stödsteamet. Teamet arbetar med omvårdnad, omsorg och rehabilitering i hemmet under några veckor. Därefter tar hemtjänsten över. Detta ger trygghet för den enskilde.
Från den 1 februari blir det också möjlighet för personer över 75 år att ansöka om serviceinsat-ser och trygghetslarm utan genomförd utredning. En förenkling för den äldre.

Även hemtjänstens kvalitet ligger bland de bästa i Sverige. Kommunen har skrivit ett nytt hälso-sjukvårdsavtal med regionen. Avtalet kommer att inne-bära förbättringar framförallt för de mest sjuka. Mer vård kommer att ges hemma man slipper därmed många påfrestande besök på sjukhuset.
För att nå ett hälsosamt åldrande, bryta en ofrivillig ensamhet och möta den demografiska utvecklingen har fokus lagts på förebyggande verksamhet. Utflyttade mötesplatser uppsö-kande verksamhet och samarbete med skåneidrotten i form av senior sport school är några exempel.
Anhörigstödet har utvecklats, idag finns en anhöriglots på plats. Man kan få svar på frågor, stöd och vägledning. Möjlighet att delta i anhöriggrupper.

Välfärdsteknik är på framfart inom omsorgen den ökar möjligheterna till en större självstän-dighet och ett bättre användande av resurser. En plan för välfärdsteknik är beslutad där beho-ven styr införandet.

Samtliga tillsvidareanställda medarbetare har idag en heltidstjänst men arbetar utifrån det öns-kemål man har. Att införa heltid var en självklarhet, en jämställdhetsreform. Införandet har inte varit helt problemfritt. En utvärdering kommer att genomföras och vissa förändringar och anpassningar kommer att göras över tid.
Fler medarbetare har gått från timanställning till tryggare anställningar.

Medarbetarna i förvaltningen har rätt kompetens, många har vidareutbildningar inom olika område. Därför kan medborgarna i vår kommun som är i behov av vård och stöd från om-sorgsförvaltningen förvänta sig högkvalitet från professionell personal. Där självbestämmande och delaktighet är ledord.
Utveckling och arbete står aldrig stilla inom omsorgsförvaltningen. Därför vill jag önska det nya styret lycka till i sitt viktiga arbete tillsammans med kompetenta medarbete.

Marianne Eriksson(S)
Omsorgsnämndens ordförande till den 31december 2018