En jämlik kunskapsskola!

Grunden till det livslånga lärandet läggs i förskolan och vi socialdemokrater tycker att det nödvändigt att personalen ges förutsättningar att leva upp till förskolans läroplan. Vi kommer att se till att riktlinjer tas som ger förskollärare, men även barnskötare tid för arbetslagsplanering och för att planera och utveckla verksamheten. Vi vill fortsätta satsningen på ett språkutvecklande arbetssätt och här spelar utbyggnaden av förskolebibliotek spelar en viktig roll.

I socialdemokraternas Kristianstad är mottot att “lärare ska få vara lärare”. Genom att anställa fritidspedagoger, kompetenser i elevhälsan och socialrådgivare ska skolan kunna sätta fokus på huvuduppdraget, kunskaper. Vi vill förstärka stödet till elever med särskilda behov, men det är lika viktigt att kunna möta högpresterande eller särbegåvade elever. Alla elever har rätt att utmanas och utvecklas!

Särskilt stöd kan och ska se ut på olika sätt för olika elever. Skolan ska eftersträva social och pedagogisk inkludering – det är däremot inte samma sak som att alla elever alltid ska vara i samma klassrum. Vi arbetar för tidiga insatser och intensifierat stöd på lågstadiet. Vi har gjort det obligatoriskt att erbjuda lovskola, men vill även att det ska bli obligatoriskt att delta för den elev som är i behov av det!

Fritids är en del av skoldagen med plats för kunskap, skapande, musik och idrott. Vi vill höja personaltätheten på fritidshemmen och nationellt införa 500 miljoner/år. Det är viktigt att fri-tidshemmets lärandeuppdrag synliggörs och att även personalen här ges tid att planera och utveckla verksamheten. En fritidsverksamhet av hög kvalitet kompletterar skolans kunskaps-uppdrag och kan ge alla barn en meningsfull fritid.

Vi i s vill utveckla SYV så att eleverna kan göra mer underbyggda yrkes- eller studieval. I samarbete med arbetsmarknadens parter vill vi stärka och utveckla yrkesprogrammen men även införa fler utbildningsvägar till yrkesprogram för vuxna genom yrkesvux. Insatser krävs för att förebygga avhopp och vi vill förstärka elevhälsan och den specialpedagogiska kompetensen även i gymnasieskolan.

Ett förbättrat digitalt skolsystem underlättar både en kunskapsuppföljningen men också den viktiga kommunikationen med hemmen. Föräldrarna och samarbetet med hemmen har en betydelse som inte nog kan överskattas. Skolan brister i jämlikhetsperspektivet när läxläsning blir något som alla föräldrar förutsätts kunna utföra professionellt och pedagogiskt. Obligatoriskt läxstöd ger alla elever justa förutsättningar att genomföra uppgifter som de förväntas utföra utanför lektionstid. Det innebär inte att skolan övertar föräldrarnas roll. Föräldrar som stöttar och visar tilltro till sina barns förmågor underlättar skolans kunskapsförmedlande uppdrag.

Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid. Sverige ska bli tryggare, med en bättre och mer jämlik kunskapsskola!

Ulrika Tollgren (s)