Vi ska anställa fler personer i äldreomsorgen

Under de senaste fyra åren har det hänt mycket positivt inom omsorgsnämndens verksamhetsområde. Fokus har varit att hålla en god kvalitet och bryta ofrivillig ensamhet, samtidigt som vi möter den demografiska utvecklingen. Vi har gjort det genom att utveckla det förebyggande arbetet. Idag finns det 17 mötesplatser man kan besöka för att delta i olika aktiviteter. Vi kommer att fortsätta arbeta för ett hälsosamt åldrande genom fler mötesplatser, i samverkan med ideella föreningar.

Vi planerar nu för fler boenden för äldre, eftersom vi blir fler äldre. När krafterna tryter och det blir för tungt och ensamt att bo kvar i sitt tidigare hem ska det finnas trygghetslägenheter eller äldreboenden att flytta till. Våren 2017 öppnade ett nytt vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom på Tätörtsvägen i Åhus. Som enda boende drivs verksamheten av personalen som en självstyrande enhet. Vårt mål är att ge möjligheter till fler självstyrande verksamheter inom omsorgsförvaltningen.

Arbetet med digitalisering och välfärdsteknik för omsorgens verksamheter pågår och det kommer att hända mycket på de områdena åren framöver. Det är ett arbete som ska ske med stor respekt för den enskildes vilja och integritet. I arbetet deltar brukarråden för äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Under hösten kommer omsorgsnämnden att ta beslut om möjligheten att få serviceinsatser utan att en omfattande biståndsutredning behöver genomföras. Det kommer att förenkla och minska på byråkratin för de som behöver stöd med enklare insatser. Det ska inte vara krångligt att få det stöd man behöver!

Kristianstads kommun erbjuder en god kvalitet inom äldreomsorgen, nationella kvalitetsmätningar visar att kvalitén inom flera områden ligger över riksgenomsnittet. Man upplever ett gott bemötande och är nöjd med sitt boende. För det ska vi rikta ett varmt tack till våra professionella medarbetare som gör ett fantastiskt arbete.

Vi är samtidigt väl medvetna om de utmaningar som äldreomsorgen står inför, med fler äldre, med berättigade krav på en hög kvalitet och en trygg vård och omsorg som man kan lita på. Det ställer stora krav på oss nu och i framtiden.

Men vi behöver också erbjuda ett attraktivt arbete i en god arbetsmiljö. För att klara detta behöver vi mer resurser och ökad personaltäthet. Vi ska därför anställa fler medarbetare i äldreomsorgen. Heltid för alla är viktigt! Även kvinnor som arbetar i vård och omsorg ska kunna se fram emot en tillvaro som pensionärer med en pension det går att leva på.

Med en socialdemokratiskt ledd regering får vi ännu bättre möjligheter att stärka äldreomsorgen. Ytterligare minst 30 miljarder kronor kommer att under kommande mandatperiod investeras i välfärden, utöver de 35 miljarder som tillkommit sedan 2014. Satsningar på skolan, vården och omsorgen går för oss socialdemokrater före skattesänkningar för de som tjänar mest.

Anders Tell
Kommunalråd (S)

Marianne Eriksson
Ordförande i omsorgsnämnden (S)