Socialdemokraterna tar klimatfrågan på allvar!

Klimatförändringarna är den fråga som oroar svenskarna mest. Den här sommaren har vi sett värmeböljor över hela norra halvklotet. Kring klimatpolitiken kan vi samla våra resurser för kraftfulla klimatåtgärder. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. I slutet av 2017 kom en rapport ifrån WMO (meteorologiska världsorganisationen). Här konstaterar man att det är fortsatt hög koncentration av koldioxid i atmosfären, havsnivåerna stiger och försurningen av sjöarna fortsätter. Vi i Sverige måste ligga i framkant och ta vårt ansvar!

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har infört ett klimatpolitiskt ramverk med en klimatlag, ett klimatpolitiskt råd och de kanske mest ambitiösa klimatmålen i världen har införts. Detta innebär att regeringen varje år skall lämna en klimatredovisning till riksdagen.

En tydlig klimatpolitik resulterar även i en politik för framtidens jobb. Genom att Sverige går före och investerar i klimatvänlig teknik stärks våra företags konkurrenskraft. Svenska företag ska vara förberedda för att sälja den nya teknik som världen efterfrågar. Det skapar jobb och exportintäkter. Men vi är inte nöjda – klimatarbetet måste fortsätta att växlas upp!

Vi socialdemokrater vill att kollektivtrafiken utökas, mer gods skall transporteras på järnväg, med fartyg och flygets utsläpp minskas. Vi vill utöka investeringarna i klimatåtgärder och ge stöd för ny teknik inom industrin som minskar utsläppen. Detta sker idag exempelvis genom klimatklivet.

Transporterna är vår viktigaste utmaning. Vi måste få ner utsläppen från vägtrafiken genom ytterligare höjda krav på att blanda in förnybart i bensin och diesel, exempelvis genom en bonus till den som köper miljöbil.

Här i Kristianstad har vi agerat aktivt de senaste åren. Exempelvis har vi infört systemet med klimatväxling, vilket innebär att en avgift läggs på fossila resor. Vi har infört riktlinjer för inköp av fordon och bränslen och vi har numera ett system med fyrfack när det gäller insamling. Vi har satsat mycket på solenergi kommunen och numera är det naturligt att det placeras solceller på kommunala byggnader.

Inom kommunen arbetar vi aktivt med klimatanpassning. Vi bygger vallar och bygger ut våra pumpstationer för att skydda vår stad mot översvämningar.

Vi fortsätter arbetet med att bygga ut fjärrvärmen och vi har energirådgivning till både hushåll, företag och föreningar.

I Kristianstad har vi numera en ny energi – och klimatstrategi för kommunen. Detta innebär exempelvis att andelen förnybar energi skall öka, samt att kommunens transporter skall vara fossilfria 2020.

-Klimatfrågan är en global utmaning som måste hanteras lokalt och vi i Kristianstad skall fortsätta ta detta ansvar!

Fredrik Winberg
Ledamot kommunfullmäktige (S)