Vindkraftparken Taggen

Kommunfullmäktige beslutade 2010 att ställa sig bakom bygget av Vindkraftparken Taggen, i Hanöbukten. 2015 ansökte Taggen Vindpark AB om att öka höjderna från 170 till 220 meter på vindkraftverken. Det tillstyrktes av kommunstyrelsen.

Efter överklaganden och slutligt avgörande i mark- och miljööverdomstolen har ärendet återförvisats till mark- och miljödomstolen för handläggning. Mark- och miljööverdomstolen ser så stora brister i underlagen att de måste kompletteras av den sökande. Domstolen menar att den ansökta förändringen inte endast kan handläggas som en ansökan om ändringstillstånd, det vill säga höjden på kraftverken, utan måste prövas enligt 11 kap. miljöbalken. Det här innebär att även kommunen måste pröva frågan på nytt och lämna ett nytt yttrande till mark- och miljödomstolen.

Sverige har höga ambitioner för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det är bra! Fossilfria energislag som sol, vind och biogas behöver utvecklas och tas i anspråk i ännu större utsträckning än idag.

Redan den tidigare moderatledda alliansregeringen satte 2009 upp mycket höga mål för utbyggnaden av vindkraft, både till lands och till havs, 20 TWh till lands och 10 TWh till havs. Den dåvarande regeringen tillsatte särskilda vindkraftsamordnare vars uppgifter var att verka för utbyggnaden av vindkraft runt om i landet. Kommunfullmäktige beslutade 2011, under den dåvarande borgerliga majoriteten, i närmast total enighet om en vindbruksplan, som bland annat innehåller en utbyggnad av vindkraft på området Taggen. Området pekas ut som ett A-område, det vill säga ett prioriterat område för vindkraft, och som ett riksintresse för vindkraft. Några invändningar mot det fanns inte vid det tillfället, även om KD förordade en mindre utbyggnad än den angivna i vindbruksplanen. Som en konsekvens av dessa ställningstaganden följde naturligtvis en omfattande planering av vindkraftparker.

När det gäller vårt klimat är det allt mer uppenbart att vi måste skynda på avvecklingen av fossila bränslen. Perioder med extremväder ökar, rekordhöga temperaturer råder världen över och skogsbränder rasar. Ett par rubriker ur veckans Kristianstadsbladet kan illustrera det: ”Jorden riskerar att bli som ett växthus” och ”Rekordstor brand härjar i Kalifornien”. Det råder inte någon tvekan om att de klimatförändringar vi ser är kopplade till användningen av fossila bränslen. Av den anledningen ska vi i Kristianstads kommun ta vår del av ansvaret för en fossilfri miljö. Något annan hållning är inte möjlig.

Med anledning av mark- och miljööverdomstolens ställningstagande kan emellertid inte Taggen Vindkraft AB:s ansökan om att öka verkens höjd från 170 till 220 meter, att tillstyrkas på hittillsvarande grunder. Vår grundinställning är positiv när det gäller vindkraft. Dock är det naturligtvis så att inte heller fossilfria alternativ ska riskera att skada vår miljö. Av det skälet menar vi att en del bedömda risker som påverkan under byggtiden (som påverkan på de tumlare som tidvis vistas i området), påverkan på fiske och havsbottenmiljöer, buller/ljud och ljus, enligt socialdemokraternas mening måste analyseras ytterligare i en miljökonsekvensbeskrivning. Det kommer också att vara vår uppfattning när frågan ska behandlas av kommunstyrelsen.

Anders Tell
Kommunalråd (S)