(S)atsa på solen!

Kristianstad bygger mycket och det är bra. Numera när vi bygger, är det naturligt att även placera ut solceller. Kristianstad kommun har en tydlig riktning när det gäller att satsa på solen och på samma gång förbättra klimatet. Redan nu har en översyn skett gällande solcellspåbyggnad av kommunens tak och det har identifierats vilka tak som är lämpliga, samt hur prioriteringen skall ske. Exempelvis finns solceller idag på några skolor i kommunen, Ishallen och Orangeriet i Tivoliparken. Renhållningsbolaget har solceller på anläggningen i Åhus och det kommer att finnas solceller på den nya anläggningen i Arkelstorp.

Att fortsätta bygga placera solceller på taken för att generera förnybar el kommer att stärka Kristianstads kommuns klimatprofil och dessutom framhäva vikten av lokalt producerad el. Tillgång till ny teknik har resulterat i att kostnaden för att bygga solceller reducerats väsentligt. Ytterligare en viktig aspekt är att genom en satsning på förnyelsebar energi, möjliggörs också fler arbetstillfällen.

Investeringar i solceller är positivt för klimatet och även för Kristianstad kommuns ekonomi i ett långsiktigt perspektiv. Vi blir mindre känsliga för stigande elpriser och på sikt kommer investeringarna att återbetala sig. Ett exempel är vårt grannland Tyskland, som produceras i särklass mest solenergi världen och som dessutom är stora tillverkare av själva solcellerna. Produktionen av solceller i Tyskland sysselsätter idag runt 140 000 personer, vilket kan jämföras med de ungefär 1000 personer som är sysselsatta inom solenergibranschen i Sverige.

Intresset för solceller växer mycket snabbt här i Sverige. Vid årsskiftet 2015/2016 fanns det solceller som kan producera cirka 127 MW installerade i Sverige. Den S-ledda regeringen fortsätter medvetet att satsa på solenergi. När man köper solceller kan man ansöka om olika statliga stöd för att spara på totalkostnaden av anläggningen. De primära statliga bidrag du kan söka är solcellsbidrag och rotavdrag.

Solceller påverkar inte klimatet. Andra energikällor som kol och olja producerar växthusgaser, som bidrar med att höja temperaturen på jorden. Underhållet av solcellssystem är billigt och när de installerats börjar de fungera utan att förbruka något bränsle eller att skapa något ljud.

Det finns numera en solkarta över kommunen. Här kan de boende gå in och titta på den egna fastigheten via nätet. Syftet med detta är att se om den egna fastigheten är lämplig för att placera solceller på, samt att se vilka besparingar det finns att göra på sikt.

Vi socialdemokrater prioriterar klimatet. Därför har solen en central del i kommunens nyligen beslutade klimatstrategi.

Om vi täcker in både en plan för utbyggnad av solenergi, en solkarta och ett tydligt mål för solproduktionen, visar Kristianstad Kommun att klimatutmaningen tas på allvar.

-Solen tillhör framtiden och Kristianstad skall var en del av denna!

Fredrik Winberg (S)
ledamot kommunfullmäktige