Rapport från den Skånska distriktskongressen 2018 i Malmö

Runt 350 ombud, varav ett tjugotal kom från Kristianstads arbetarekommun, deltog i distriktskongressen som både arbetade fram vårt nya Skåneprogram och behandlade 157 motioner förutom sedvanliga årsmötesbeslut. Stämningen och samtalstonen var god och det var en arbetarrörelse peppad för valrörelse som träffades och kongressen inleddes av vår skånske ordförande Niklas Karlsson tillsammans med partisekreterare Lena Rådström Baastad.

Här kommer en kort redovisning ur Kristianstadsperspektiv.

Den första av våra motioner (nr 10) som behandlades var skriven av Helen Persson och yrkade på att semesterlagen skulle utökas med 3 nya semesterdagar. Denna besvarades eller egentligen, bifölls med råge då distriktskongressen tog följande uttalande:

”UTTALANDE ANGÅENDE EN EXTRA SEMESTERVECKA

Socialdemokraterna i Skåne föreslår ytterligare en lagstadgad semestervecka

Mer tid för återhämtning måste till för att skapa ett friskare arbetsliv, stärka folkhälsan och öka människors frihet. Det är dags att lagstadga om rätten till ytterligare en semestervecka för alla.

Svensk arbetsmarknad har under de senaste decennierna förändrats kraftigt. Produktiviteten har ökat och arbetstempot har blivit högre. Gränsen mellan jobb och fritid har blivit otydligare för många. Sjukskrivningstalen är alltför höga. Den vanligaste orsaken till sjukskrivning är stress och ofta är kopplingen till arbetssituationen uppenbar. Samtidigt har företagens vinster ökat, medan löntagarna inte har fått tillräcklig utdelning i form av lön och fritid.

Den snabba tekniska utvecklingen skapar nu nya möjligheter till ytterligare ökad produktivitet, modernisering av välfärden och omställning till en hållbar produktion. Det ställer höga krav på såväl medarbetare som företag och offentliga arbetsgivare. Ökad tillgång till information och digitalisering kräver nya arbetssätt för att möta behov och förväntningar från såväl kunder som patienter och elever på ett bra sätt. Idag ställs dessutom allt högre krav på arbetsgivare att organisera arbetet så att medarbetarnas utbildning och erfarenhet fullt ut kan tas tillvara. För att medarbetarna ska klara av att jobba på toppen av sin förmåga krävs mer tid för återhämtning.

Semester är en rättighet som är avgörande för att människor ska få möjlighet till återhämtning. Det är också en frihetsfråga. Mer tid för vänner och familj och mer tid för personlig utveckling ökar människors möjligheter att forma sina egna liv.

Socialdemokraterna i Skåne vill därför att ytterligare en lagstadgad semestervecka införs.”

Helen Persson och Fredrik Winberg motion (nr 11) med att-satsen ”att socialdemokraterna i Skåne verkar för att alla ungdomar från och med det året de fyller 15 år skall erbjudas minst två veckors feriearbete” bifölls av kongressen.

Även Birgitta Larsson.Lindelöfs och Jan Lindelöfs motion (nr 42) med yrkandet ”att partidistriktets kongress beslutar att ge sina sjukvårdspolitiker i Region Skåne och motsvarande nationellt i uppdrag att kraftigt uppvärdera både vården och forskningen på de stora men ännu okända sjukdomarna/syndromen EDS, POTS och ME.” bifölls i sin helhet. Då jag har en dotter som är diagnosticerad med både EDS och POTS vet jag hur kunskapsbristen gör att diagnos och adekvat behandling kan dröja i många år med försämrad livskvalité som följd. Och alla får nog inte ens det.

Marianne Erikssons motion (nr 76) med att-satserna ”att nuvarande utbildning till enhetschef/biståndshandläggare gällande verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättning ses över och anpassas för verksamheterna.” och ”att motionen överlämnas till de skånska riksdagsledamöterna” var först föreslagen som besvarad men kommunikation med distriktsstyrelsen gjorde att även denna blev bifallen.

Jan Lindelöfs motion (nr 114) om ”att partidistriktets kongress uppmanar regeringen att omgående besluta om en handlingsplan för hur Sverige ska nå målen i Agenda 2030” och ”att partidistriktets kongress beslutar att våra S-politiker i Region Skåne och i våra kommuner lyfter fram Agenda 2030-frågorna och medverkar till att målen kan nås före år 2030.” besvarades med att uppdraget och ansvaret redan var givet och att regeringen dessutom tillsatt en delegation för att stimulera genomförandet av Agenda 2030. Regeringen har också gett ett 80-tal myndigheter i uppdrag att kartlägga och redovisa hur deras verksamheter bidrar till Sveriges möjligheter att nå målen för hållbar utveckling.

Kristianstad hade skickat 2 motioner om att ratificera FN:s kärnvapenförbud, Tony Nilson och Jan Lindelöf (nr 129) och Ann-Sofie Adermark (nr 130) och dessa bifölls efter en debatt där bland annat Sabina Nilsson deltog och distriktskongressen tog dessutom följande uttalande:

”UTTALANDE ANGÅENDE KÄRNVAPENFÖRBUD

Sverige måste ratificera FN:s kärnvapenförbud

Kärnvapen utgör ett hot mot mänskligheten. I dag finns 15 000 kärnvapen i världen. Förekomsten av kärnvapen utgör ett hinder för en fredlig och jämlik samverkan mellan världens stater. I somras antog FN ett avtal om globalt kärnvapenförbud. Ett historiskt beslut och viktigt för att nå en kärnvapenfri värld. Beslutet var ett viktigt steg för att eliminera ett av de största hoten mot mänskligheten. Socialdemokraterna i Skåne vill att Sverige ratificerar avtalet.

Arbetarrörelsen har alltid kämpat för fred och nedrustning och Sverige har alltid varit en stark röst mot kärnvapen. I en orolig omvärld behövs ett aktivt arbete för nedrustning.

Malmö söndagen den 8 april 2018”

Även Jan Lindelöfs och Birgitta Larsson Lindelöfs motion (nr 137) om att ta fram en utvecklingsplan för ett öppnare parti enligt motionens intentioner bifölls av kongressen.

Regionråd Henrik Fritzon beskrev den resa som den skånska sjukvården gjort från att ligga sist i Sverige till att nu senast rankas på åttonde plats. 2018 får den skånska sjukvården 6,2 miljarder mer än 2014, vi har 2 500 fler anställda och har under mandatperioden haft ett årligt överskott med i snitt 100 miljoner kronor. Under förra mandatperioden hade borgarna ett genomsnittligt underskott på 130 miljoner kronor varje år vilket innebar att man faktiskt lånade till driften

Men vi vill och kan bättre och spänner strängen ytterligare. Följande uttalande togs av kongressen gällande sjukvård:

”UTTALANDE ANGÅENDE SJUKVÅRDEN

Skånsk sjukvård behöver mer resurser och personal – inte privatiseringar

Den skånska sjukvården har gått åt rätt håll under den tid som Socialdemokraterna, tillsammans med Miljöpartiet, styrt Region Skåne. För fem år sedan rankade SKL den skånska sjukvården som sämst i landet. Idag har den skånska sjukvården en kvalitet som ligger klart över riksgenomsnittet. Även tillgängligheten ligger generellt över riket. Detta är resultat av de stora satsningar som uppgår till över sex miljarder som genomförts under Socialdemokraternas ledning under de senaste fyra åren.

Satsningarna kommer att fortsätta om Socialdemokraterna får förnyat förtroende i höstens val. Den socialdemokratiska kongressen har särskilt pekat ut förbättrade arbetsvillkor för sjukvårdspersonalen, fortsatta satsningar på den nära vården och kvinno-, akut- och cancervården samt psykiatrin. Mer resurser ska också tillföras för att öka tillgängligheten.

Befolkningen växer och medelåldern ökar. Samtidigt gör den medicinska utvecklingen det möjligt att behandla allt fler sjukdomar och tillstånd. Idag har Skåne lägst skatt i landet. På sikt behöver den skånska skattesatsen närma sig rikssnittet. För att finansiera det ökade behovet av sjukvård måste även staten ta ett ansvar. Inte minst krävs ökade anslag för att klara utbildningen av specialister i sjukvården. En väg är att skriva upp statsbidragen till landsting och kommuner varje år med pris- och befolkningsutvecklingen.

Kongressen uttalar sig även bestämt emot alliansens förslag att privatisera två skånska sjukhus, dessutom utan att specificera vilka. Skånsk sjukvård behöver bättre sammanhållning och samarbete mellan olika sjukhus, inte uppsplittring genom privatisering. Kongressen uppmanar allianspartierna att berätta för de skånska väljarna vilka sjukhus som finns på deras försäljningslista.”

Partiordförande Stefan Lövfén höll sitt tal via länk och huvudbudskapet var att samhället går att förändra och att dessa år vi varit vid makten tydligt visat skillnaden mellan vår handlingskraft och borgarnas tidigare brist på detta. Rätten till arbete och skyldigheten att arbeta är och förblir grunden till den svenska modellen. Här tog distriktskongressen följande uttalande:

”UTTALANDE ANG ARBETE

En aktiv arbetsmarknadspolitik får människor i arbete

Den svenska modellen förutsätter en aktiv arbetsmarknadspolitik. Under de senaste fyra åren har över 250 000 fler fått ett jobb att gå till och arbetslösheten sjunker. Samtidigt är kompetensförsörjningen en av Skånes största utmaningar. Såväl företag som offentliga arbetsgivare drabbas av svårigheterna att rekrytera. Det hämmar Skånes utveckling.

Vi socialdemokrater både kan och ska ta ett betydligt större ansvar för att investera landet ur arbetslösheten. Fler människor behöver få möjlighet att vidareutbilda sig och utveckla sin kompetens. Befintlig arbetskraft måste bättre tas tillvara och matchas mot lediga jobb. Det är också oerhört angeläget att stärka möjligheterna till snabbare validering av utländsk utbildning. Det är avgörande för att möta arbetsmarknadens behov av yrkesutbildad arbetskraft.

En aktiv arbetsmarknadspolitik som rustar människor med utbildning och öppnar dörren till arbetsmarknaden är avgörande för att ge fler människor möjlighet till självförsörjning.

Socialdemokraterna i Skåne menar att det krävs stora investeringar i utbildning och en aktiv arbetsmarknadspolitik för att öka sysselsättningen och skapa ett mer jämlikt samhälle.”

Här är länken till alla distriktskongressens handlingar: https://www.socialdemokraternaskane.se/distriktskongress-2018/

Ulrika Tollgren
Ansvarig för redaktionsutskottet i Kristianstads Arbetarekommun