Omsorgsnämndens sista budget för mandat perioden…

…präglas av utveckling och kvalitet.

Majoriteten i omsorgsnämnden har beslutat om internbudget för 2018. En budget med 20 mkr i ramförstärkning i förhållande till oppositionens 17 mkr. Oppositionen valde att inte delta i beslutet, alltså ingen redovisning av hur 3 mkr mindre skulle påverka verksamheten.

Majoritetens budget visar på utveckling och kvalitetshöjning inom alla våra verksamhetsområde.
Vi har en god kvalitet men vi vill höja den ytterligare. Våra medarbetare har kreativa lösningar som innebär en kvalitetshöjning detta vill vi premiera genom att införa ett kvalitetspris. Förvaltningen tillsammans med brukarråden kommer att ta fram kriterier för priset.
Prioriterade område 2018 är
Öka delaktigheten för våra brukare. En ökad delaktighet ger större påverkan på hur stödet och omvårdnaden skall utföras genom bl.a. genomförandplaner. Den enskildes behov skall styr vilka insatser som ges.
Maten och måltidsstunden är viktig och en grundläggande del av nämndens verksamhet. Vi vill att måltidsstunden skall vara en höjdpunkt under dagen. Förvaltningen kommer att utveckla mat och måltidsstunden tillsammans med brukarråden.
Hemgångsstödet innebär ytterligare stöd och rehabilitering i hemmet. Under 2018 kommer det att vara fullt utbyggt. Rätt stöd hemma, vid utskrivning från sjukhuset, ger ökad trygghet och kan förhindra en ny inläggning.
Vi befinner oss i en digital värld som kan ge ökad frihet, minska beroendet och öka tryggheten. Har man tillsyn och inte vill bli störd i nattsömnen kan man få möjlighet att prova tillsyn via kamera
En plan för digitalisering/välfärdteknologi kommer att finnas 2018
Stödet till anhöriga som utför omvårdnads insatser till sina närstående kommer att utökas ytterligare.
Utvecklingsarbetet inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning fortsätter.
Deltagare i daglig verksamhet skall i större utsträckning förberedas och få möjlighet till individuella platser inom den öppna arbetsmarknaden.
Den psykiska ohälsan ökar vi möter upp med boendestöd, startboende och utveckling av bostad med särskild service
Mötesplatserna är i ständig utveckling och kommer att vara så under 2018. Här styr önskemål och behov.
Självstyrande verksamheter såsom boendet på Tätörtsvägen kommer att breddas och utökas.

Våra medarbetare är viktiga. Under 2018 kommer det att vara stort fokus på att förbättra hälsotalen. Beslutet om rätten till heltid är ett viktigt steg för jämställdheten. Inom omsorgsförvaltningen har mer än 1 500 undersköterskor haft sin anställning på deltidstjänster av olika omfattning. Nu har alla som vill fått rätten att gå upp till heltid och kan få ut en lön som det går att försörja sig på Många timanställda har också fått tryggare anställningar
Arbetet med att samordna bemanning utifrån individens behov pågår. Detta kräver förändringar. Förändringar som kommer att behöva justeras efterhand. För vi vill nå vårt mål, de som får insatser från omsorgen skall få bästa möjliga omvårdnad och stöd utifrån sina behov samtidigt som vill vara en attraktiv arbetsgivare.
Vi ser fram mot ett spännande 2018.

Marianne Eriksson(S)
Omsorgsnämndens ordförande

Lisbeth Thorsson(L)
Ledamot i Omsorgsnämnden

Ann Andersson( C)
Ledamot i Omsorgsnämnden