Klimatinvestera för framtiden

Nu på tisdag är det dags för kommunfullmäktige att besluta om en ny Energi – och klimatstrategi för Kristianstad kommun. Klimatfrågan är mer aktuell än någonsin och vi måste bemöta klimatförändringarna med olika verktyg.

De ekonomiska kostnaderna av klimatförändringarna är redan kännbara och några av världens fattigaste länder, tvingas bära den tyngsta bördan. Vi kommer att få se ett ökat antal klimatflyktingar. Inte minst nu när USA stryper sina bidrag till FN:s Gröna Fond. Ett resultat av detta är exempelvis inställda vallbyggen i Liberia – vilket skapar enorma översvämningar och kris för många människor. Klimatfrågan kräver samarbete och inte isolation.

Klimatförändringarna kommer att ha stor påverkan på den mänskliga hälsan genom sjukdomar orsakade av luftföroreningar och värmeökningar, samt att mat- och vattentillgången runt om i världen minskar.

Under 2015 tvångsförflyttades mer än 19 miljoner människor på grund av naturkatastrofer och extrema väderförhållanden, enligt FN:s klimatpanel IPCC.

Den 6 nov 2017 kom en ny rapport från WMO (meteorologiska världsorganisationen). Här kommer de fram till att 2017 är ett av de varmaste åren som uppnåtts. WMO konstaterar vidare att det är fortsatt hög koncentration av koldioxid i atmosfären, havsnivåerna stiger och försurningen av haven fortsätter.

-Det finns alltså all anledning att öka takten i klimatarbetet!

Vi i Sverige tar klimatutmaningen på största allvar. Det ser vi nu genom att vi sedan 1/1 2018 har en klimatlag.  I lagen finns bestämmelser om regeringens klimatpolitiska arbete, där exempelvis Regeringen varje år skall lämna en klimatredovisning till riksdagen i budgetpropositionen. Detta visar på att vi tar klimatutmaningen på allvar, men även att vi har en skyldighet att arbeta med klimatfrågorna.

Klimatberedningen har arbetat fram ett förslag på en ny energi – och klimatstrategi för kommunen. I denna föreslås bland annat ett mål att andelen förnyelsebar energi skall öka, samt att kommunkoncernens transporter skall vara fossilfria till 2020.

När det gäller klimatet är transporterna den viktigaste utmaningen. Därför har klimatberedningen initierat några ärenden som numera är genomförda. Klimatväxling – infördes i juli förra året, innebär att en avgift läggs på fossila resor. Dessutom finns numera riktlinjer för inköp av fordon samt riktlinjer för resor, där tåg skall prioriteras.

Solen tillhör framtiden. När kommunen bygger om eller nytt placeras nu solceller då det är möjligt. Vidare bygger vi ut vårt fjärrvärmenät och har energirådgivning till både hushåll, företag och föreningar. Det är centralt att kommunen tar höjd för att vi har väl fungerande energisystem och att vi fasar ut fossila bränslen och ersätter dem med HVO, el och biogas.

Klimatfrågan är en global utmaning som måste hanteras lokalt – Kristianstad visar att vi tar klimatutmaningen på största allvar!

Fredrik Winberg (S)
ledamot kommunfullmäktige