Vi kommer aldrig att acceptera att politiker sänker löner på svensk arbetsmarknad!

Svensk ekonomi är urstark. Många kvinnor och män arbetar hårt och företagarna är framgångsrika. Regeringen har också fört en stram finanspolitik och vänt stora underskott till överskott i statens finanser.

Statsskulden är den lägsta sedan 1977. Jämfört med när Socialdemokraterna och Miljöpartiet tog över regeringsmakten går 200 000 fler människor till jobbet varje dag och nästa år är färre människor beroende av olika försäkringsstöd än på mer än 35 år. Sedan den rödgröna regeringen fick makten är sju av tio som har börjat arbeta eller studera utrikes födda. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda är den högsta sedan mätningarna startade 2005. Det mål som alliansregeringen satte upp 2014 på 5 miljoner sysselsatta till 2020 är redan uppnått.

När den moderatledda regeringen styrde Sverige under åren 2006-2014 var ungdomsarbetslösheten skyhög. Ett av Socialdemokraternas stora vallöften 2014 var att göra något åt det. Partiet lovade kaxigt att införa en 90-dagarsgaranti. Ingen ung människa skulle gå arbetslös mer än max 90 dagar.

Ungdomsarbetslösheten är nu den lägsta på 14 år, sedan juli 2003. Det är en minskning med 5,2 procentenheter sedan regeringsskiftet. Antalet arbetslösa ungdomar har minskat med 40000 sedan september 2014. Dessutom har de allra flesta ungdomar kunnat få jobb utan subventioner.

Vi socialdemokrater är stolta över det, men inte nöjda.

För att nå regeringens mål att ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 måste människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden börja arbeta. I denna grupp ingår främst personer som saknar en fullföljd gymnasieutbildning, som är födda utanför Europa, som har en funktionsnedsättning eller äldre som är arbetslösa.

Idag startar många företag, och många växer och vill anställa. Men många har svårt att hitta rätt kompetens. Här kan politik göra skillnad.

Regeringen tar nu ytterligare steg för att få ner arbetslösheten. Kunskapslyftet som ger människor möjlighet att studera för att få fullständiga gymnasiebetyg ska förstärkas. Fullt utbyggt år 2021 ska det omfatta cirka 90000 personer.

Regeringen inför ett nytt, enhetligt och kraftfullare stöd, introduktionsjobb, som kan kombineras med utbildning. Regeringen investerar också stort i utbildningar för att komma till rätta med arbetskraft till bristyrken så som elektriker och byggnadssnickare.

Nu införs också en utbildningsplikt för nyanlända för att säkerställa att de har kompetens som de kan använda på den svenska arbetsmarknaden.

För att skapa långsiktiga förutsättningar för kommuner och landsting tillför regeringen kommunsektorn 10 miljarder kronor per år. Syftet är att höja kvaliteten i välfärden med fler lärare, undersköterskor och socialsekreterare och andra för välfärden viktiga yrkesgrupper. Tillsammans med tidigare välfärdsinvesteringar motsvarar regeringens och Vänsterpartiets ökade tillskott till kommuner och landsting kostnaden för 30000 sysselsatta i välfärden. Kommuner och landsting har därmed sedan 2014 tillförts nästan 35 miljarder kronor i ökade resurser.

Regeringen vill också avsätta 500 miljoner kronor till kommuner och landsting för att stärka skola, vård och omsorg med anställningar av personer som står långt från arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna kommer aldrig att acceptera att politiker sänker löner på svensk arbetsmarknad. Klassklyftorna måste minska, inte öka. Alla som kan ska arbeta och därmed bidra till landets gemensamma välfärd.

Det ska löna sig att arbeta och människor ska kunna leva på sin lön. Det är så vi bygger frihet och trygghet i en ny tid. Vi står upp för den svenska modellen. Den innebär att alla som arbetar i Sverige ska ha lika villkor och rättigheter i arbetslivet. Kollektivavtal är viktigt för att stärka anställningstryggheten. Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden.

Den rödgröna regeringen har genomfört en rad åtgärder som gjort att arbetslösheten har minskat, men är inte nöjd förrän målet att ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 är uppnått.

Annelie Karlsson (S)
Riksdagsledamot