Klimatsatsning på framtiden

Tydliga tecken talar för att vi måste ställa om vårt sätt att leva. WWF:s senaste Living Planet Report visar att vi överkonsumerar jordens resurser år efter år. I dag skulle vi behöva 4,2 jordklot om hela jordens befolkning anammade samma livsstil som vi har i Sverige. Vårt ekologiska fotavtryck, vilket över hälften är klimatrelaterat, måste nu minska i stället för att öka. Klimatet är vårt tids ödesfråga – en utmaning som vi måste ta på allvar. Redan nästa år vill vi Socialdemokrater satsa ytterligare fem miljarder kronor på miljö- och klimatarbetet i Sverige för att minska utsläppen och skapa jobb samt utveckling i Sverige. Denna satsning innebär att Sveriges kommuner får möjligheter att arbeta ytterligare med klimatfrågorna.

Detta gäller exempelvis fortsatt satsningar på solceller, laddstationer för elbilar och att bygga ut cykelnätet. En central del i detta är att både kommuner, företag och föreningar har möjlighet att söka medel från den statliga satsningen ”Klimatklivet”. Genom att vi aktivt satsar på klimatet, skapar vi även naturliga förutsättningar för fler arbetstillfällen, exempelvis inom forskning. Det viktigaste arbetet måste ske lokalt. Kommunfullmäktige i Kristianstad skall inom snar framtid besluta om kommunens nya klimatstrategi. Denna innehåller exempelvis mål och konkreta förslag på hur kommunkoncernen skall bli fossilfri. I klimatstrategin har våra barn – och ungdomar en framträdande roll.

Som ett led i detta bjuds lärare och elever till en inspirationsdag i klimatfrågan och dess utmaningar. Personal från SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, håller i klimatdagen. Elever som utses att delta blir så kallade klimatambassadörer på respektive skola. Barn – och utbildningsförvaltningen kommer någon gång per läsår erbjuda kompetensutvecklings / erfarenhetsutbyte inom klimat- och miljöområdet för både klimatambassadörer och lärare. Detta blir då också ett tydligt sätt att uppmuntra arbetet med hållbar utveckling ute på skolorna utifrån gällande styrdokument.

Det är ungdomarna som är vår framtid och här gäller det att satsa redan från tidig ålder. När det kommer till klimatet, handlar det mycket om att få barn – och ungdomar att göra aktiva val. Det handlar om att förändra sitt beteende med alltifrån sopsortering till att prioritera klimatvänliga drivmedel.

I samband med framtagandet av klimatstrategin här därför våra barn -och ungdomar fått en viktig roll och det är glädjande att vi nu utbildar de första klimatambassadörerna. Ytterligare en tanke med detta är att de sedan tar med sig sina nya kunskaper och sprider vidare till respektive familj.

-Klimatfrågan är ett område som berör oss alla – hur kan du själv bidra?

Fredrik Winberg (S)
ledamot kommunfullmäktige