I Sverige ska löner höjas, inte sänkas.

Den svenska modellen ska bevaras.

För en socialdemokrat är det fullständigt självklart att alla människor som kan, ska jobba. Lika självklart är det att man ska kunna leva på sin lön. Lönerna i Sverige förhandlas fram mellan fack och arbetsgivare, det är en hörnsten i den svenska modellen. Så ska det fortsätta vara. Den svenska modellen har tjänat Sverige väl, den har skapat konkurrenskraftiga företag och har bidragit till bra löneutveckling för svenska löntagare.

I Sverige höjer vi således löner, vi sänker de inte. I tider med stora utmaningar på arbetsmarknaden kommer alltid krav på sänkta ingångslöner från borgerligt håll. Vi kommer alltid att motsätta oss detta. Inte för att vi är bångstyriga utan för att hela vår politiska idé bygger på fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle. Att människor har ett arbete att gå till med en lön som går att leva på är själva förutsättningen för detta.

Att sänka ingångslönerna för vissa grupper står därför i bjärt kontrast till detta. Utvecklingen på svensk arbetsmarknad är dessutom stark. Fler än 200 000 fler har nu ett arbete jämfört med innan regeringen tillträdde. Det är glädjande.

Men det finns utmaningar. Det finns 100 000 lediga jobb på svensk arbetsmarknad men bland de 350 000 arbetslösa finns inte den kompetens som efterfrågas. Vi vet också från SCB:s framtidsprognos att det kommer att finnas brist inom flera viktiga yrkeskategorier år 2035. Inom hälso- och sjukvård och social omsorg är behovet runt 160 000 personer.

Samtidigt ser vi också att vissa grupper har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Människor utan gymnasieutbildning har svårt att få fäste på arbetsmarknaden, är du dessutom utrikesfödd är det ännu svårare. Utöver det så kommer en mängd nyanlända lämna etableringsfasen nästa år och ska ut på arbetsmarknaden.

Lösningen på dessa utmaningar är utbildning, inte sänkta löner. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har gjort historiska satsningar på ett nytt kunskapslyft och tillför 70 000 nya utbildningsplatser på yrkesvux, yrkeshögskola, högskola, universitet och folkhögskola. Vi inför studiestartsstöd som sänker trösklarna till studier och inrättar utbildningsplikt för nyanlända.

Vi vet sen satsningen på kunskapslyftet på 90-talet att den utbildning som deltagarna fick bidrog till högre sysselsättningsnivå och löneinkomst jämfört med individer som inte deltog. I en rapport som kom förra året lyfte OECD fram vikten av satsningar på utbildning, framförallt för kortutbildade nyanlända. Utbildning lönar sig alltid.

De samhällsvinster vi kan se när arbetskraften ges möjlighet att utbilda sig ur arbetslöshet är stora. För den enskilde så blir det en stabilare ekonomi och högre pension. För samhället blir det lägre kostnader för a-kassa och försörjningsstöd.

Här finns en tydlig ideologisk skillnad mellan höger och vänster. Högern menar att arbetslösa ska nöja sig med låglönejobb. Att utbilda arbetskraften är en lösning som inte existerar i deras medvetande. Vi vet däremot att Sverige blir tryggare och mer jämlikt genom att vi konkurrerar med kunskap inte låga löner.

Annelie Karlsson (S)
riksdagsledamot och LO-medlem

Anders Svensson (S)
ledamot i kommunstyrelsen och LO-medlem

Katarina Honoré (S)
ledamot i kommunstyrelsen och LO-medlem