Är det avsaknad av egen politik?

Är det avsaknad av egen politik som gör att moderaterna försöker plocka billiga poäng genom bristande information och rena felaktigheter?
Vi har både i Kristianstadsbladet och i sociala medier kunnat läsa att moderaternas Caroline Hedenström, vice ordförande i omsorgsnämnden, är kritisk till en fast avtalstid för det nya vård och omsorgsboendet som nu håller på att handlas upp. I det Caroline Hedenström säger finns brister och rena felaktigheter.
Vid omsorgsnämndens sammanträde den 24/8 fanns ett ärende om upphandling av ett nytt vård och omsorgsboende. Nämnden skulle dels ta ställning till om upphandling skulle genomföras och till förfrågningsunderlaget. När ärendet öppnades valde Caroline Hedenström (M) att föreslå en ändring i förfrågningsunderlaget som innebar en flexibel avtalstid. Den närvarande tjänstemannen från upphandlingsenheten var tveksam till om det är korrekt att hantera en upphandling på det sättet. Nämnden beslöt att följa förslaget om fast avtalstid. Upphandlingsenheten och kommunjuristen har därefter gjort bedömningen att upphandlingsunderlaget avseende avtalstid skall avse en fastställd tid och därmed ha ett datum för avtalsstart. Det finns annars en överhängande risk för överprövning.
Menade Caroline Hedenström egentligen något med sitt förslag och ville moderaterna verkligen få gehör för det? I så fall borde rimligtvis förvaltningen och upphandlingsenheten fått tid att utreda möjligheterna. Inte vid något tillfälle innan omsorgsnämndens sammanträde har Caroline Hedenström väckt frågan om en flexibel avtalstid. Det kan inte bero tidsbrist eller brist på stöd. Caroline Hedenström har 60 % i arvoderad tid och har haft goda möjligheter att diskutera frågan med de tjänstemän som arbetat med underlaget.
Att påstå att Socialdemokraterna gör allt för att undvika en upphandling av ideologiska skäl är i detta fall helt felaktigt. Frågan handlade inte om upphandlingen utan om avtalstiden. I det samverkande styret finns en överenskommelse om att ett boende skall drivas som självstyrande enhet (av personalen) och ett boende skall upphandlas. Denna överenskommelse hålls, oavsett vad moderaterna tycker.
Caroline Hedenström konstaterar att ett äldreboende står tomt, det är helt korrekt, men att det står tomt trots att det finns ett behov är felaktigt. Förvaltningen kan idag erbjuda ett boende samma dag man får ett beslut. I dag finns det 20 tomma lägenheter. Dessa ses som en buffert om ett akut behov skulle uppstå
Det är inte okänt för Caroline Hedenström att omsorgsnämnden antagit en boendeplan som följer behovet över tid fram till 2030, Den planen följer förvaltningen. Att utgå från behovet av boenden och möjligheterna till konkurrens vid upphandlingen är att värna skattebetalarnas pengar. Det borde även ligga i Caroline Hedenströms intresse.

Marianne Eriksson(S)
Omsorgsnämndens ordförande