Hållbart och kvalitetssäkrat byggande!

Hållbart och kvalitetssäkrat byggande!

Det byggs mycket i Kristianstad och stora summor investeras, inte minst i förskolor och skolor. När kommunen bygger är det också viktigt att bygga hållbart. Därför kommer kommunen att sträva efter att all nyproduktion byggs enligt en särskild certifiering – Miljöbyggnad nivå Silver. Det innebär ett långsiktigt hållbart byggande, med hänsyn till miljö och klimat.

Miljöbyggnad är ett nationellt certifieringssystem. Detta kan användas för certifiering av småhus, flerbostadshus och de flesta typer av lokalbyggnader, till exempel kontor, skolor och förskolor. Miljöbyggnad innefattar tre huvudområden; energi, innemiljö och material.

Detta certifieringssystem bygger på svenska bygg- och myndighetsregler och på svensk byggpraxis. Vidare ger detta ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material – ett synnerligen viktigt steg i klimatarbetet!

Klimatberedningen arbetar med ett antal åtgärdsområden i utformningen av ny klimatstrategi för Kristianstads kommun. Ett av dessa områden behandlar ”Energieffektivisering i bostäder, tjänsteföretag och offentliga lokaler”.

Det är i sammanhanget värt att poängtera att Certifieringsorgan för Miljöbyggnad är Sweden Green Building Council, SGBC. I slutet av 2015 var runt 700 byggnader certifierade enligt Miljöbyggnad, varav knappt 100 förskolor och skolor.

När man pratar om Miljöbyggnad, finns det nio indikatorer på området; Inomhusmiljö Ljudklass, Radonhalt, Ventilationsstandard, Kvävedioxid, Fuktsäkerhet, Termiskt klimat vintertid, Termiskt klimat sommartid, Dagsljus och Legionella. Ytterligare en viktig konsekvens utav detta är att arbetsmiljön för anställda inom kommunen förbättras och säkerställs. Detta blir också en viktig del i folkhälsoarbetet.

I samband med ovanstående pågår exempelvis ett kommunövergripande arbete när det gäller inomhusmiljön i förskolor vilket leds av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen; ”Kemikaliebanta för en giftfri barnmiljö”.

Klimatarbetet och folkhälsan är nära sammankopplade – vi måste bygga klimatsmart för framtida generationer!

Fredrik Winberg (S)
ordförande Klimatberedningen